آمريت ماليه دهنده گان كوچك بست 3

  Ministry of Finance
Bachelor's Degree   Ghor, Afghanistan Full Time 487
Date Posted:Sep 11, 2019
Reference:000
Closing Date:Sep 21, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Accounting/Finance ,Government,Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Finance:

 

وزارت مالیه: وزارت مالیه نقش مشخص غرض ارائه خدمات به مردم افغانستان را دارد که عبارت از جمع آوری عواید و اداره امور مالی دولت میباشد. همچنان مدیریت درست مصارف و بسیج سازی عواید بیشتر غرض تأمین ثبات مالی از جمله اولویت های عمده این وزارت بشمار میرود. وزیر مالیه مسئولیت کنترول و مدیریت امور مالی و سایر صلاحیت های قانونی که توسط پارلمان به وی تفویض شده عهده دار میباشد. مسئولیت مدیریت ، نظارت ، کنترول و استقامت دهی تمام مسائل مربوط به امور مالی افغانستان به دوش وزیرمالیه گذاشته شده و شخص وي طبق قانون اداره مالی ومصارف عامه اجراات مینماید. وظایف وزارت مالیه دربرگیرنده موارد ذیل میباشد: • ایجاد سیستم های مالی ، طرزالعمل های محاسبوی و تادیاتی • اجرای تخصیص وجوه مالی بودجوی برای مصارف دولت ، حصول اطمینان ازمحاسبه دقیق و درست آن • ترتیب حسابات قطعیه برای هرسال مالی طبق قانون اداره مالی و مصارف عامه . یکی از اولویت کلیدی وزارت مالیه اداره سالم مصارف ، وصول اطمینان از خودکفای مالی می باشد. وزارت مالیه برای هرسال مالی چارچوب مالی میان مدت ویک چارچوب بودجوی مصارفاتی میا ن مدت راانکشاف وانرا تجدید می نماید . همچنان سقف بودجه مصارفاتی ادارات دولتی را به تفکیک بودجه عادی وانکشافی پیشکش وپلان جمع اوری مالیه .سایرمنابع عوایدی ، محصولی برای سالهای ۱۳۸۸الی۱۳۹۲ که باتوجه به اصل عدالت و مثمریت بنا یافته وتا حدی قابل ملاحظه ئی خود کفائی مالی ویک بخش از چارچوب مالی میان مدت 5ساله را به تصویر می کشد ترتیب داده است. وزارت مالیه، قوانین مالی ، مصارفاتی ، عوایدی ومحصولی رادر امورمحوله املاک عمل قرارداده ومقررات موضوعه مربوط به آنرا پذیرفته که میتوان ازقانون اداره مالی ومصارف عامه ،قانون گمرکات ،قانون تدارکات ، قانون عواید مالیات وسایرمقرره ها وطرزالعمل های مربوط به انها نام برد .

Job Summary:

نظارت و ارزيابي از تطبيق پلان ها و تمام فعاليت هاي كه در مراحل مختلف جمع آوري عوايد ماليه دهنده گان كوچك صورت ميگرد ، جهت حصول اطمينان از اينكه تمام فعاليت ها سازگار به اهداف كلي اداره است و مطابق قانون و مقررات به پيش ميردو.

Skills Required:

Financial Management Communication

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

مهارت هاي ديگر ( كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش هاي داخل خدمت وغيره)

پلانگذاري اساسي ، تحليل و تجزيه گزارشات ، مديريت ارتباطات ، بلديت كامل به قوانين مرتبط به وظيفه، بلديت به زبان انگليسي و آشنائي كامل به كمپيوتر مرتبط به وظيفه.

 

Duties & Responsibilities:

طرح و ترتيب پلان كاري ماهوار ، ربعوار و سالانه رياست مربوطه جهت دستيابي به اهداف تعين شده .

نظارت از پلان تطبيقي جمع آوري ماليات از ماليه دهنده گان كوچك غرض تطبيق پلان تعين شده دولت.

نظارت از بخش هاي عرضه خدمات ماليه دهنده گان كوچك ، شركت ها ، حوزه هاي مالياتي ، بررسي و تحصيل ماليات و تطبيق قانون و انسجام ولسوالي ها بخاطر اجراي فعاليت هاي بموقع.

اتخاذ تصاميم مشخص جهت رشد عوايد دريافت و توسعه چشمه هاي جديد عايداتي.

جستجوي راه هاي حل مشكلات و طرزالعمل هاي مختلف جهت تحصيل عوايد به شرايط سهل غرض جمع آوري عوايد اداره.

مراقبت از تطبيق پروسه بررسي غرض جمع آوري بيشتر عوايد و رسيدن به اهداف تعين شده اداره مربوط.

طرح پاليسي ها براي رشد ظرفيت هاي كاري كارمندان و رهنمائي آنها جهت حل قضاياي مغلق مالياتي مطابق قانون ماليات بر عايدات بخاطر عرضه خدمات بهتر به ماليه دهنده.

سازماندهي كاركنان در جهت تطبيق پلان پيشبيني شده عوايد در مطابقت با ستراتي‍ژي عوايد.

استفاده درست و موثر از سيستم كمپيوتري اداره مالياتي كشور (سكتاس) به منظور هماهنگي ، شفافيت و تسريع در پروسه كاري.

اجراي ساير وظايف بر حسب هدايات آمرين ذيصلاح مطابق قانون ، مقررات و اهداف وزارت 

Job Location:

Afghanistan, Ghor

Qualifications:


متقاضيان حداقل براي اين بست در ماده (7) و (8) قانون كاركنان خدمات ملكي ذكر گرديده است.

درجه تحصيل. لسانس اقتصاد و يا ساير رشته هاي مرتبط، به درجات بالاتر تحصيلي ترجيح داده مي شود.

تجارب لازم (نوع و مدت زمان تجربه): دو سال مرتبط به وظيفه.


--

Job Keywords:

آمريت ماليه دهنده گان كوچك بست 3
This job is expired