آمریت محصلان

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 981
Date Posted:May 21, 2020
Reference:HoSA – DUA - 019
Closing Date:May 31, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Management
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 - 5 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Dunya University:

Founded:  

Dunya University of Afghanistan was established in 2009, as a private university, based in Kabul-Afghanistan with the aim to obtain and improve knowledge, skills and resources, to transform and effect social change and development.

 

DUA offers wide range of internationally recognized academic programs in Bachelors and Masters.

DUA’s programs provide a solid foundation to address the twin challenges of a rapidly changing and highly competitive business environment and a need for graduates skilled in an effective decision-making, organization, leadership and development.

 

DUA is situated in a calm location in the heart of the City of Kabul and we offer modern and functional premises to our students with recently refurbished facilities situated in four main buildings. The classrooms are well designed, comfortable and equipped with the latest multimedia systems.

 

DUA guarantees top quality courses with international professors from Afghanistan, Switzerland, Germany, France, Brazil, the UK, Singapore, Greece and the USA. Our international team of tutors promotes open discussion with students. Their vast experience, coupled with their multi-cultural backgrounds, provide students with important insights into global and national economies and best business practices in different management cultures around the world.

 

DUA has the honor of accreditation from three major accrediting bodies such as ACBSP, IACBE, ASIC and is member of AACSB.

Job Summary:

توضیح و شرح وظایف جهت بهبود اجراآت اکادمیک و اداری پوهنتون و تعیین مسوولیت ها و وظایف برای تطبیق بهتر اهداف پوهنتون می باشد.

Duties & Responsibilities:

1)   از زمان جذب شدن در این اداره، درمدت 6 هفته، بخاطر بهترشدن کار و تنظیم امور و انتقال مسولیت ها باید پلان عملیاتی و پلان کاری ترتیب آماده گردد.

2)   برگزاری جلسات با نمایندگان صنوف و رفع مشکلات تدریسی شان.

3)   ترتیب و تحری گزارش روزانه، هفته وار و ماهوار از کمیته های مربوطه امورمحصلان به معاونت علمی.

4)   کنترول از صنوف درسی و کتاب خانه و رعایت سلسله مراتب اداری و اوامر آن.

5)   امضاء کتاب حاضری راس شروع کار و ختم کار.

6)   نظارت درست از بخش های مربوطه مدیریت امور محصلان(مدیر امور محصلان، مسول نتایج، مسول ارتباطات، مسول سوانح، کمیته امتحانات، کمیته حاضری، کمیته خدمات محصلین، کتاب خانه ودیتابیس).

7)   اشتراک در جلسات شورای علمی پوهنتون وتطبیق و اجراء فیصله های شورای علمی پوهنتون.

8)   ریاست از جلسات کمیته ها مربوطه مدیر امور محصلان و تدریسی.

9)   ارائه طرح ها به منظوربهبود امورو وضع کمیته ها و آمریت ها.

10) تهیه گزارش از فعالیت های کمیته ها و آمریت ها به معاونت علمی.

11) ارائه ابتکارات و نوآوری ها برای انکشاف کمیته ها.

12) رعایت و اطاعت از تمام مقرره ها وپالیسی های پوهنتون و هئیت رهبری پوهنتون.

13) طرح پیشنهادها وبرنامه های مناسب برای بهبود مدیریت امور محصلان و تدریسی.

14) حل مشکلات درسی محصلان با همکاری روسایی فاکولته ها و آمرین دیپارتمنت ها.

15) همکاری با فاکولته ها، دیپارتمنت ها در امور اکادمیک و اخذ امتحانات کانکور.

16) اشتراک درکنفرانس ها و سایر محافل علمی به حیث بیانیه دهنده یا اشتراک کننده.

17) شرکت نمودن در تمام جلسات کارمندان و استادان در صورت لازم.

18) دایر نمودن جلسات با نمایندگان محصلان هفته وار و ماهوار و ارائه گزارش به معاونت علمی.

19) ارزیابی کمبودیهای مدیریت امورمحصلان، کمیته ها و ارائه راه حل ها.

20) ارزیابی صنوف درسی و رعایت نورمهای دسپلینی اعضای کادرعلمی دیپارتمنت و محصلان مربوط.

21) اجراآت جهت بررسی مجدد پارچه نهای و نمره حاضری و assignment محصلین با روسایی فاکولته و آمر دیپارتمنت های آن.

22) سایر وظایف که معاون علمی بر طبق لایحه وظایف خویش تفویض می کند.

23) انجام کار های متفرقه که از طرف معاون علمی و رئیس عملیاتی به ایشان محول میگردد.

Job Requirement:

1)   داشتن سند لیسانس به ماستر ارجهیت داده می شود.

2)   حد اقل سه الی پنج سال تجربه کاری در امور محصلان و مدیریتی.


1)   داشتن ارتباطات عالی و تسلط به زبان های ملی (دری / پشتو) و انگلیسی.

2)   بلدیت به برنامه های کمپیوتری و انترنت.

3)   بر خورداری از شهرت نیک علمی.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired