آموزگار مضمون دستگاه ارتباط (CNS)

  Afghanistan Civil Aviation Authority
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 372
Date Posted:May 15, 2019
Reference:062
Closing Date:May 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan Civil Aviation Authority:

Afghanistan Civil Aviation Authority is a government agency, and Afghanistan Civil Aviation Authority (ACAA) was recently established based on the newly approved Civil Aviation Law (CAL) as an independent authority to manage the Civil Aviation Activities in the country. The Civil Aviation Law was endorsed by Parliament in October 2012 and approved by H.E. President Hamid Karzai in December 2012, and following the presidential confirmation, it was published in the official gazette of the Ministry of Justice in January 2013. The ACAA is now functioning independently under its approved structure.

Job Summary:

هدف وظیفه :استاد مضمون دستگاه ارتباط از كيفيت اجراآت خود در برابر مسؤلین انستیتوت مسؤليت دارد. وظیفۀ مرکزی معلم عبارت از تطبیق نصاب تعلیمی ازطریق تهیه، ارائه و تطبیق درس و مدیریت محصلین و ایجاد فضای مصؤن و محفوظ آموزشی میباشد.

Duties & Responsibilities:

1.      صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

2.      ترتیب پلان درسی روزانه ، هفته وار ، ماهوار ، سمستروار وتطبیق آن بالای محصلین انستیتیوت غرض بهبود و بالارفتن کیفیت درسی .

3.      ارایه لکچر و پیشبرد امور درسی غرض افهام و تفهیم محصلین .

4.      ارزیابی ورودی دانش محصلین در صنف مربوطه جهت پیشبرد دروس آینده .

5.      ارزیابی مقطعی محصلین جهت رسیدن به اهداف و همچنان ارزیابی نهائی محصلین جهت آگاهی از پیشرفت آنها برای سمستر بعدی .

6.      تهیۀ مواد ممد درسی جهت فعالیتهای درسی و ارایه چپتر برای محصلین .

7.      ترتیب سولات امتحانات و حصول اطمینان از مصؤونیت آن به منظور حفظ اعتبار سوالات ، تهیه و تطبیق امتحانات جهت ارزیابی محصلین در مضمون دستگاه ارتباط .

8.      تهیه وارایه جدول نمرات محصلین به ریاست انستیتوت هوانوردی مربوطه و ترتیب کارت راپور (اطلاع نامۀ) محصلین.

9.      اجرای فعالیت های تحقیقی واشتراك در سيمينار هاي تعليمي جهت بالابردن دانش مسلکی و مهارتهای مربوط به آن.

10.  سعی و تلاش در مسایل انکشاف ذهنی ، جسمی و روانی محصلین .

11.  اشتراک در فعالیتهای انستیتوت به شمول مجالس معلمین، ادارۀ انستیتوت، و کمیته مشورتی انستیتوت.

12.  همکاری بابخش تدریسی در مورد مدیریت انستیتوت و ایفای نقش رهبری در ساحۀ مضمون مربوطه و سایر فعالیتهای اضافی اداری.

13.  سهم گيري و اشتراك در كارهاي مربوط به اخذ امتحانات تثبيت سويه محصلین به منظور ارتقای سویه تحصیلی آنها.

14.  اجرای سایروظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات ،اهداف و پالیسی ریاست انستیتوت هوانوردی سپرده میشود.

15.   ترتیب پلان های کاری ماهوارربعواروسالانه جهت نیل به اهداف اداره ، درتفاهم باریاست منابعبشری

16.  مدیریت وانکشاف سیستم فائلنگ به شکل هاردوسافت جهت حفظ و نگهداشت اسنادهای مربوط به امریت و دسترسی به موقع اسناد.

17.  ترتیب وارایه گزارش ربعوار,سالانه وعندالضرورت بمقام ذیصلاح اداره، ازفعالیتها ودست اوردهای بخشمربوط و ارسال ان به ریاست منابع بشری( امریت ارتقاء ظرفیت و انکشاف اداره ).

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

Job Requirement:

شرایط استخدام(سطح تحصیل وتجربه کاری):

       لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7،8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.      حد اقل سند تحصیلی فوق بکلوریا انستیتوت هوانوردی وبه لیسانس  رشته های مرتبط ارجحیت داده میشود.

2.     داشتن تجربه کاری یکسال مرتبط (مدیریتی مشابه ویا تخصصی در امور هوانوردی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) .

3.      برای لیسانس در سایر رشته یکسال تجربه کاری مرتبط .

  1. تسلط به یکی از زبان های رسمی(پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر وتکلم) با زبان انگلیسی.

5.      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه


1.      حد اقل سند تحصیلی فوق بکلوریا انستیتوت هوانوردی وبه لیسانس  رشته های مرتبط ارجحیت داده میشود.

2.     داشتن تجربه کاری یکسال مرتبط (مدیریتی مشابه ویا تخصصی در امور هوانوردی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) .

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired