انگلیسی و کمپیوتر، اصول صنفی

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 1157
Date Posted:Jul 24, 2022
Reference:T.MSEC.2022.007
Closing Date:Aug 20, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:4
Gender:Female
Functional Area:Tutoring
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 3 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension: Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,English

About Emaad Private High School:

Founded:

Emaad Private High School is the combination of MoE and modern educational system with experience of over a decade stablished to comply gaps between classic and modern educational curriculum. We run a school of modern sciences together with desired environment for the youngest generation of our beloved country in international levels. That is why we say "Emaad is a backbone for learning and understanding".

Job Summary:

البته مضامین جداگانه برای معلمین جداگانه حسب زمره مرتبه داده میشود اگر چه اعلان فعلی در مجموعه به تمامی معلمین مورد نیاز اعلان واحد میباشد.

و نیاز برای طول سال تعلیمی ۱۴۰۱ میباشد

که معلمین واجد شرایط الی ۵

یوم بعد از نشر اعلان هذا جهت مصاحبه خواسته میشوند

 

Duties & Responsibilities:


کنترول کارخانگی و دایری شاگردان و اطمینان از کیفیت آجراآتی بالای دو مورد مذکور.


حفظ مراتب دسپلین صنوف در جریان درس، دهلیز ها و آغاز و ختم زمان درسی مکتب.


اطمینان و مراعت نمودن تطبیق تقسیم اوقات ساعتوار معلمین.


کنترول وضعیت نظافت صنوف، محوطه مکتب و جهت حفظ صفایی هدایت به بخش مربوطه.


کنترول یونیفورم شاگردان بطور روزمره و ترتیب لست شاگردانیکه یونیفورم شان منظم نباشد.


تنظیم امور فرهنگی و مناسبتی مکتب طبق هدایت اداره.


ترتیب و داشتن پلان درسی با در نظرداشت موازین وزارت محترم معارف و مکتب خصوصی عِماد.


استفاده همه جانبه از مواد و ممد درسی.


استفاده از میتود های نوین تدریسی جهت رشد فکری و سطح دانش شاکردان.


پیش از آغاز برنامه سر فیل حاضر بوده و در تهیه مواد برای اسمبلی سهم فعال داشته باشد.


در زمان فرارسیدن امتحانات سوالات را در وقت معین و تعیین شده بصورت تایپی در سه گروپ در فلش دیسک به اداره تسلیم نماید.


اسناد شاگردان مربوط به نگرانی خویش را تکمیل نموده و در مورد تمامی شاگردان معلومات عمومی و آفاقی داشته باشد.


ترتیب و اجراء کتاب ارزیابی شاگردان و تطبیق آن طور یومیه و ترتیب گذارش بصورت ماهوار.


تحریر دایری شاگردان طور یومیه و با رهنمایی و هدایت مفصل.


اشتراک در جلسات لازمه اداره بدون کدام قضاء.


همکاری با معلمین غایب در صورت ضرورت و هدایت سر معلمیت.


سهم فعال در امتحانات حسب لایحه وظیفوی و لزوم دید اداره.


همکاری با اداره در حفظ و مراقبت اشیا و لوازم درسی و شعبات مکتب.


ایراد نظریات و پیشنهادات جهت بهبود امور تدریسی مکتب حسب نیاز.

Job Requirement:

لیسانس و یا چهارده پاس در رشته های ذکر شده در مضامین متذکره از تربیه معلم و دیگر مراجع مربوطه.


مهارت خاص در افهام و تفهیم و استفاده درست از مواد و ممد های درسی.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired