انجنیر ارشد آبرسانی و کانالیزاسیون- پروژه طرح و ترتیب پلان های شهری

  وزارت شهرسازی
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 505
Date Posted:Jul 20, 2019
Reference:04-MUDL-SDP-1398
Closing Date:Aug 20, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:NTA, Grade C
Years of Experience:5 - 7 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت شهرسازی:

Founded:  

هدف کلی:

وزارت شهرسازی و اراضی از جمله وزارت های سکتوری بوده که به عنوان یک نهاد فعال و متعهد به ایجاد شهر های دارای تسهیلات شهری بر اساس اصول انکشاف متوازن و پایدار و حل مشکل بی سرپناهی از طریق طرح پلانها و پالیسی های تهیه مسکن در پرتو قانون شهرسازی فعالیت مینماید.

دیدگاه وزارت شهرسازی و اراضی در کل دستیابی به مراکز شهری پویا، مصون, و قابل زیست که مراکز رشد اقتصادی و تجمع فرهنگی و اجتماعی بوده میباشد.

وزارت شهرسازی و اراضی از اینکه توانسته باشد به اهداف و مقاصد تعریف شده خویش نایل اید, این وزارت فعالیت ها خود را در پرتو قانون شهرسازی و ارضی وتطبیق برنامه اولویت ملی شهری طی بخش های ذیل تنظیم نموده است.

پلانگذاری شهری

تهیه مسکن

زیربنا

ساختمانهای عامه

تحکیم و احیا مجدد ابدات تاریخی و مساجد

تحقیقات و رشد ظرفیت شهری

Job Summary:

مسولیت های وظیفوی:

ترتیب پلان کاری آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست.

رهبری و کنترول کارکنان تحت اثر و قابلیت ارائیه مشوره دهی در طرح خط مشی (پالیسی) ریاست.

حصول اطمینان از تطبیق قوانین و مقررات آبرسانی و کانالیزاسیون در جریان طرح و دیزاین پروژه ها و کنترول تمام نقشه های وزارت از این لحاظ.

همکاری در تطبیق پالیسی های مرتبط به آبرسانی و کانالیزاسیون البته با در نظر داشت پالیسی های ادارات ذیربط.

کار با نهاد های دولتی و غیر دولتی در مورد ایجاد یک گروپ کاری جهت هماهنکی با نهاد های متذکره.

تحلیل و ارزیابی از سیستم های آبرسانی و کانالیزاسیون در پروژه ها با در نظر داشت مسایل محیط زیستی.

زمینه سازی و تشویق سکتور خصوصی در ارصه سرمایه گزاری و ارزه خدمات آبرسانی شهری.

انتقال دانش و تجربه به کارمندان ریاست جهت بلند بردن ظرفیت کاری و مسلکی شان.

ارائیه گزارش های تخنیکی ماهوار , ربعوار, سالانه و عند الضرورت تا رهبری وزارت از فعالیت ها و دستاورد های مربوط از آمریت آبرسانی و کانالیزاسیون.

ارزیابی و اجراات و کارکرد های تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات, مطابق قوانین, مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

Skills Required:

Office Package (MS Word, MS Excel, MS Access)Computer Skills

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

شرایط و تجربه کاری:

حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های سیول انجنیری, آبرسانی و کانالیزاسیون به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

حد اقل پنج سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

بلدیت کامل در طرح و دیزاین شبکات آبرسانی و کانالیزاسیون شهری.

تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور ( دری ویا پشتو) و زبان انگلیسی

مهارت های کمپیوتری (Auto CAD, Water CAD, Sewer CAD, Water Gym, Epanet, Pipe Flow

 

Duties & Responsibilities:

شرایط و تجربه کاری:

حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های سیول انجنیری, آبرسانی و کانالیزاسیون به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

حد اقل پنج سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

بلدیت کامل در طرح و دیزاین شبکات آبرسانی و کانالیزاسیون شهری.

تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور ( دری ویا پشتو) و زبان انگلیسی

مهارت های کمپیوتری (Auto CAD, Water CAD, Sewer CAD, Water Gym, Epanet, Pipe Flow

 

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

NAشرایط و تجربه کاری:

حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های سیول انجنیری, آبرسانی و کانالیزاسیون به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

حد اقل پنج سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

بلدیت کامل در طرح و دیزاین شبکات آبرسانی و کانالیزاسیون شهری.

تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور ( دری ویا پشتو) و زبان انگلیسی

مهارت های کمپیوتری (Auto CAD, Water CAD, Sewer CAD, Water Gym, Epanet, Pipe Flow

 

Job Keywords:

انجنیر ارشد آبرسانی و کانالیزاسیون
This job is expired