انجنیر ارشد سروی و توپو گرافی- پروژه طرح و ترتیب پلان های شهری ب

  وزارت شهرسازی
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 878
Date Posted:Jul 20, 2019
Reference:05-MUDL-SDP-1398
Closing Date:Aug 20, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:NTA, Grade C
Years of Experience:5 - 7 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type: Pay-Agent Modality-NTA base
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت شهرسازی:

Founded:  

هدف کلی:

وزارت شهرسازی و اراضی از جمله وزارت های سکتوری بوده که به عنوان یک نهاد فعال و متعهد به ایجاد شهر های دارای تسهیلات شهری بر اساس اصول انکشاف متوازن و پایدار و حل مشکل بی سرپناهی از طریق طرح پلانها و پالیسی های تهیه مسکن در پرتو قانون شهرسازی فعالیت مینماید.

دیدگاه وزارت شهرسازی و مسکن در کل دستیابی به مراکز شهری پویا، مصون, و قابل زیست که مراکز رشد اقتصادی و تجمع فرهنگی و اجتماعی بوده میباشد.

وزارت شهرسازی و اراضی از اینکه توانسته باشد به اهداف و مقاصد تعریف شده خویش نایل اید, این وزارت فعالیت ها خود را در پرتو قانون شهرسازی و اراضی وتطبیق برنامه اولویت ملی شهری طی بخش های ذیل تنظیم نموده است.

پلانگذاری شهری

تهیه مسکن

زیربنا

ساختمانهای عامه

تحکیم و احیا مجدد ابدات تاریخی و مساجد

تحقیقات و رشد ظرفیت شهری


Job Summary:

non n n

Duties & Responsibilities:

انجنیر ارشد سروی در چوکات وزارت شهرسازی و مسکن، مسئولیت چک دیتاهای سروی در تمام مراحل کار، مطابق با طرزالعمل را برعهده دارد. این دیتاها شامل دیتاهای ساحوی (دیتاهای خام، عکس های ساحه و نقاط کنترلی و فرمه ها) و چک نقشه ها مطابق با عکسهای گرفته شده از .ساحه و در نهایت کنترل گزارش نهایی می باشد

 :شرح وظایف و مسئولیت های انجنیر ارشد سروی، شامل موارد ذیل می باشد، اما محدود به موارد ذیل نمی گردد

 در قدم اول حفظ نظم و پایبندی به دسپلین اداره و اطاعت از دستورات مافوق جهت پیشبرد اهداف محوله قبول مسئولیت، مدیریت وهماهنگی با بخش های مختلف، اولویت دهی کارها، تصمیم گیری درست در شرایط سخت برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقا ظرفیت کارمندان مادون در زمینه آلات سروی و پروگرام های مربوطه چک و کنترل دیتاهای سروی (ساحوی و دفتری) مطابق با طرزالعمل ارتباط و هماهنگی با گروپ های سروی برای رفع مشکلات دیتا ها در مراحل انجام کارهای ساحوی و دفتری ارزیابی آمران گروپ سروی پس از هر پروژه ارائه گزارش به موقع (بنا به درخواست مافوق به صورت روزانه و هفتگی) از کارکردهای خویش تامین و تحکیم روابط با ادارات و ارگان های زیربط و اشتراک در مجالس بنا بر درخواست مافوق

 انجام اهداف محوله در صورت لزوم در ولایات و ولسوالی ها

Job Requirement:

حداقل فارغ التحصیل به سویه لیسانس از رشته های انجنیری جیوماتیک GIS) سال تجربه کاری 5 با مرتبط با وظیفه تجربه سروی تخنیکی در ساحه تجربه آشنایی با تجهیزات سروی مانند جی پی اس استیشن، توتل استیشن، تئودلیت و لیول دیجیتال و مخانیکی     تجربه آشنایی با پروگرام های کامپیوتری مانند: Auto CAD, Civil 3D, MS Office, یکی از برنامه های پروسس دیتای GPS تجربه مدیریت و چک دیتاهای ساحوی و دفتری تجربه تهیه گزارشهای تخنیکی نهایی مهارت ریاضیکی قوی قابلیت و تمایل به یادگیری و قبول مسئولیت های جدید برای کسب تجربه نو


Auto CAD, Civil 3D, MS Office,

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired