انجنیر برق - مرکز

 
Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 1174
Date Posted:Jul 18, 2021
Reference:VA-DABS-HQs/14-0052
Closing Date:Aug 1, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension: false
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

متصدی این پست وظایف ذیل را بر عهده دارد​


Duties & Responsibilities:


 • ​هماهنگی با ریاست های داخلی برشنا شرکت برای تعین , توظیف هیات تخنیکی بررسی ها پروژه ها و جمع آوری گزارشات بررسی شده
 • اشتراک در جلسات مرتبط پروژه ها همرای دونر ها د افغانستان برشنا شرکت و شایر ادارات ذیربط دولتی 
 • تهیه گزارشات وضعیت پروژه برای مدیر و آمر بخش
 • ترتیب و تنظیم جلسات با ادارت داخلی و بیرونی 
 •  به روز رسانی منظم معلومات پروژه ها در سیستم تعقیب پروژه های د افغانستان برشنا شرکت
 • هماهنگی به موقع مشکلات امنیتی و اجتماعی پروژه با ادارات ذیربط داخلی و بیرونی
 • هماهنگی با واحد های محلی د افغانستان برشنا شرکت که پروژه ها عملآ در آن ولایات جریان داشته باشد
 • هماهنگی و تعقیب مشکلات پروژه ها با قراردادی و دونر ها 
 • نوشتن مکاتیب رسمی به زبان های انگلیسی , دری و پشتو و تعقیب آن با ادارات مربوطه
 • ثبت و آرشیف نمودن مکاتیب صادره و وارده
 •  سایر وظایف که از طرف آمر و مدیر بخش سپرده میشود.


Job Requirement:

لیسانس در رشته انجنیری برق با داشتن سه سال تجربه کاری د ربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد


​آشنایی کامل به زبان انگلیسی

آشنایی کامل با نرم افزار های بسته MS Office

مهارت بالای ارتباطات

مهارت های مدیریتی

مهارت های نوشتاری به زبان های انگلیسی , دری و پشتو


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired