انجنیر برق - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 934
Date Posted:Jul 3, 2019
Reference:VA-DABS-HQS/98-0060
Closing Date:Jul 17, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded: 2002  http://www.dabs.af

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کا ر کن مذکور به حیث انجنیربرق عضو مدیریت بررسی تخنیکی به تما م امورا ت این بخش رسیده گی و اجرا ی وظیفه مینما ید

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

آ گا ه بو دن از تما م امورات بخش تولید برق، لینهای انتقالMV وشبکه های برقرسانی توزیعی

دا شتن مها رت درزبا نها ی پشتو، دری وانگلیسی

درک اصول و قوا نین

توا نا یی پیشبرد درست امورات بخش تحت مسولیت

دارا بو دن روحیهٔ اطا عت ا ز اوامر آ مرین درخصوص اجرای وظایف

توا نا یی و برخورد معقول و حالات مغشوش استثنا یی

داشتن صحت کا مل شکیبا یی اطا عت و توا نا یی ها ی فکری وفزیکی


Duties & Responsibilities:

-          بررسی وآرزیابی (Inspection ) آنعده پروژه ها وشبکه های برق رسانی جدید مرکز وولایت از نگاه کیفیت وکمیت که بعد از تکمیل کار آن توسط قراردادی تسلیم دافغانستان برشنا شرکت (DABS ) میشود.

-        ارزیابی وبررسی پروژه های شبکه برق تحت کار وتوسعوی مطابق پلان و لست ارسالی مراجع وواحدهای مربوط DABS. از نگاه کیفیت وکمیت بررسی میگردد.

-        بررسی شبکه های کهنه ، جهت رفع مشکلات تخنیکی وبعد ازبررسی ارایه تجهیزات مورد ضرورت جهت اصلاح شبکه برق وکاهش ضایعات بمنظورتأمین برق باکیفیت به مشترکین ، وهدایات لازم بمنظورنصب وتعویض میترهای انالوگ به دیجیتال جهت کاهش ضایعات در شبکه به مسؤولین مربوطه .

-        تعقیب وپیگری پلان تدارکاتی اصلاحاتی وتوسعوی شبکه های برق که هرسال ازطریق ریاست عملیاتی بمنظوراصلاح – حفظ ومراقبت وتوسعه شبکه های برق رسانی توزیعی ترتیب میگردد درمرکز وولایات.

-        چک وبررسی اسناد تخنیکی پروژه های برق رسانی توزیعی مرکز وولایات طبق هدایت ریاست عملیاتی وارسال آن به مراجع ذیربط.

-        اجراات لازمه درمورد پیشنهاد ها ی اجناس وتجهیزات مورد ضرورت مرکز وولایات طبق سهمیه آن وعرایض برق رسانی که از ولایات ومرکز مواصلت میورزند بعد از هدایت ارسال آن به مراجع ذیربط.

-        تعقیب وبررسی پلان کاهش ضایعات مرکز وولایات

-        تعقیب وبررسی تجهیزات ناصبه بمنظور اصلاح شبکه ، کاهش ضایعات وبلند رفتن عواید دوره وارمرکزوولایات.

-        تعقیب وبررسی تجهیزات انتقال یافته ازمرکزبه ولایات

-         اطا عت پذیری و انجا م اوامر به وقت و زما ن آ ن

-         اجرا ی تما م وظا یف محوله به حسن صورت

-         اجرا ی سایر وظا یف دروقت ضرورت

-          حاضر بودن بوقت وزمان دروظیفه

-          حسن نیت وبه اخلاصمندی عام وتام دراجرای وظایف سپرده شده

-          تطبیق قانون مطابق پالسی دافغانستان برشنا شرکت در اجرای وظایف محوله

-         اجرای امورات وتطبیق پلان مربوط ریاست عملیاتی دروقت وزمان تعین شده وارایه گزارش هفته وار،ماه وار،ربع وار

             وسالانه از اجرای کار انجام شده.

 برخورد قانونی با نهادهای مربوط DABS وارگانهای ذیربط آن در امورات روزمره.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

لیسانس در رشته برق با سه سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود  داشته باشد .

Job Keywords:

انجنیر برق - مرکز
This job is expired

Attachments:

Application Form.doc