انجنیر مثمریت انرژی - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1198
Date Posted:Mar 12, 2020
Reference:VA-DABS-HQS/98-0250
Closing Date:Mar 26, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Mechanical Engineering,Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

دافغانستان برشنا شرکت جهت ترویج فرهنګ مثمریت انرژی؛ تحفظ و صرفه جویی انرژی و افزایش انرژی پروژه های جدید مثمریت انرژی را در پلان دارد بدین منظور مدیریت مثمریت انرژی؛معاونیت انرژی قابل تجدید و مثمریت انرژی ریاست عملیاتی جهت پیش برد بهتر کار ها به یک نفر انجنیر در بخش مثمریت انرژی نیاز دارد تا در این بخش مدیریت انرژی را همکاری نموده و روند کار های روز مره را تسریع بخشد.

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·داشتن قوه ابتکار،خلاقیت مدیریت کاری.

·توانایی تکلم با زبانهای محلی وانکلیسی.

·حس مسئولیت پذیری وجواب دهی .

·ابتکارکاریی وسرعت کاردرگزارش گیری وگزارش دهی.

·صداقت وحفظ محرمیت کاری.

· انعطاف پذیری وتعین اولویت بندی کاری درشرایط دشوار. 

آګاهی از طرزالعمل ها؛ قوانین؛ ستراتیژی هاو پالیسی ها انرژی در کشور.

داشتن توانایی تعیین اولویت های کاری.

داشتن توانایی انجام محاسبات ریاضی.

داشتن توانایی در جهت تهیه و ترتیب مکاتب و گزارشات روزمره.

داشتن توانایی در جهت ترجمه اسناد های انگلیسی به زبان های محلی و محلی به انگلیسی.

داشتن توانایی وکارکردن با تجهیزات استندرد اداری.

داشتن توانایی برقراری ارتباط موثر.

تفهیم و نتیجه ګیری از رهنمود های شفاهی و کتبی.

Duties & Responsibilities:

·        ترتیب پلان کاری ماهوار ربع وار وسالانه در مطابقت به پلان کاری ریاست.

·        ترویج مثمریت انرژی، ترتیب پلان عملی و آگاهی دهی عامه برای استفاده انرژی به شکل موثر آن

·        داشتن توانایی برای تهیه و ترتیب درخواست پروپوزل (RFP) و ارزیابی پروژه ها

·        داشتن توانایی برای مدیریت پروژه های مثمریت انرژی

·        کنترول و نظارت بر کیفیت اجرای تطبیق پروژه LED

·        تطبیق پروگرام آبگرمکن های آفتابی در منازل رهایشی و تجارتی در سطح کشور

·        تهیه و ترتیب بروشر های اطلاعاتی؛ خبرنامه و سایر مواد تبلیغاتی جهت ترویج فرهنګ مثمریت انرژی

·        حمایت از جایگذاری و نصب تجهیزات با مصرف پائین انرژی و کارکرد مؤثر

·        ترویج فرهنګ تحفظ و صرفه جویی انرژی در ساختمان ها؛ادارات دولتی و خصوصی و فابریکات تولیدی

·        بررسی تخنیکی، تحلیل هزینه و منفعت انرژی.

·        ارایه طرح های تشویقی برای سکتور خصوصی غرض سرمایه گذاری در بخش های مثمریت انرژی مطابق به پالیسی های مربوطه.

·        تدقیق و مطالعه در بخش مثمریت انرژی غرض ترویج فرهنګ مثمریت انرژی و سهمگیری فعال مردم در بخش صرفه جویی انرژی.

·        هماهنگی با ادارات ذیدخل درمورد پروژه های مثمریت انرژی.

·        مشارکت در روند بررسی استراتیژی ها ،پالیسی ها و مقررات مربوط به سکتور انرژی

·        تهیه راپور تخنیکی پروژه های مثمریت انرژی.

·        تآمین روابط تحقیقاتی با مراجع مختلف که دربخش مثمریت انرژی فعالیت مینماید.

·        آگاهی دهی کارمندان ادارات دولتی برای استفاده موثر از تجهیزات و وسایل مثمر انرژی

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حدی اقل لیسانس در رشته برق و یا میخانیک با سه سال تجربه کاری در بخش انرژی قابل تجدید و مثمریت انرژی

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

انجنیر مثمریت انرژی - مرکز
This job is expired