انجنیر ناظر احداث خط

Bachelor's Degree   Faryab, Afghanistan Full Time 253
Date Posted:Jul 6, 2019
Reference:002
Closing Date:Jul 16, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded: 2019  http://www.ara.gov.af

عنوان وظیفه      : انجنیر ناظر احداث خط

وزارت و یا اداره : اداره خط آهن افغانستان

موقعیت             : فاریاب (آقینه)

بخش               : ریاست اداره خط آهن آقینه

بست                 : (4)

گزارشدهی به     : آمر نظارت، حفظ و مراقبت

گزارشگيري از   : کارمندان تحت اثر


Job Summary:

هدف وظیفه       :  برنامه ریزی و مدیریت امور مربوط به نظارت از احداث خط پروژه های خط آهن.

.


Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

  • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o       مهارت های لازم در ارتباط به احداث خط و ساختمان پروژه های خط اهن ، اداره ، مدیریت و ارتباطات.

o      آشنائی با پروگرام های کمپیوتر مرتبط به وظیفه.

o      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی.

Duties & Responsibilities:

 مسؤلیت های وظیفوی:

1.      تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت نیل به اهداف اداره.

2.      نظارت و کنترول از احداث بدنه خاکی پروژه ها خط آهن.

3.     حصول اطمینان و نظارت از پروسه بلاست ریزی پروژه های خط آهن که در مطابقت به پلان، نورم و ستندردهای داده شده باشد.

4.     نظارت و کنترول دقیق از نصب و منتاژ تراورس و سلیپرهای پروژه های خط آهن.

5.     کنترول و نظارت از جریان کار ریل گزاری پروژه های خط آهن.

6.     حصول اطمینان از ولدینک کاری دقیق و ستندرد ریل های مورد استفاده در پروژه های خط آهن.

7.     حصول اطمینان از کیفیت کاری محکم گیرنده ها و پابندهای مورد استفاده در پروژه های خط آهن.

8.     نظارت و کنترول از جریان کار و نصب دستگاه ها و علایم تغیرمسیر(قیچی ها) در پروژه های خط آهن.

9.     حصول اطمینان از نصب و منتاژ دقیق علایم ترافیکی خط آهن در خطوط اصلی و فرعی و همچنان استیشن های اصلی و فرعی.

10. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود بخشیدن اجراآت و تعین نیازمندیهای آموزشی جهت بالابردن سطح دانش مسلکی و ارتقای ظرفیت.

11. رایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و حین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های ریاست مربوطه.

  1. برنامه ریزی، انکشاف وانتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار.

 اجرای سایر وظایف که ازطرف رئیس و مسئولین مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

Job Location:

Afghanistan, Faryab

Qualifications:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای احراز این بست در مواد (7 و34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

·         درجه تحصیل

o      داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: خط آهن، ساختمان های ترانسپورتی وسیول به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

·         تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      داشتن یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

  • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o       مهارت های لازم در ارتباط به احداث خط و ساختمان پروژه های خط اهن ، اداره ، مدیریت و ارتباطات.

o      آشنائی با پروگرام های کمپیوتر مرتبط به وظیفه.

o      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی.

Job Keywords:

ara
This job is expired