انجنیر نظارت و مراقبت ساحوی (بدخشان)-برنامه ساختمان های عامه و دولتی

  وزارت شهرسازی
Bachelor's Degree   Badakhshan, Afghanistan Full Time 636
Date Posted:Aug 3, 2019
Reference:36-MUDL-BARNAMA-1398
Closing Date:Aug 17, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:4
Gender:Any
Functional Area:Engineering,Government
Nationality:Afghan
Salary Range:NTA, Grade D
Years of Experience:4 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Contractor
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت شهرسازی:

Founded:  


وزارت شهرسازی و اراضی از جمله وزارت های سکتوری بوده که به عنوان یک نهاد فعال و متعهد به ایجاد شهر های دارای تسهیلات شهری بر اساس اصول انکشاف متوازن و پایدار و حل مشکل بی سرپناهی از طریق طرح پلانها و پالیسی های تهیه مسکن در پرتو قانون شهرسازی فعالیت مینماید.

دیدگاه وزارت شهرسازی و مسکن در کل دستیابی به مراکز شهری پویا، مصون, و قابل زیست که مراکز رشد اقتصادی و تجمع فرهنگی و اجتماعی بوده میباشد.

وزارت شهرسازی و اراضی از اینکه توانسته باشد به اهداف و مقاصد تعریف شده خویش نایل اید, این وزارت فعالیت ها خود را در پرتو قانون شهرسازی و اراضی وتطبیق برنامه اولویت ملی شهری طی بخش های ذیل تنظیم نموده است.

پلانگذاری شهری

تهیه مسکن

زیربنا

ساختمانهای عامه

تحکیم و احیا مجدد ابدات تاریخی و مساجد

تحقیقات و رشد ظرفیت شهری

Job Summary:

Job Location:     Badakhshan

Nationality:        National

Category:           Engineering

Employment Type:         Full Time

Salary:  Acording to NTA Grade (D)

Vacancy Number:           36-MUDL-BARNAMA-1398

No. Of Job      :4

Duties & Responsibilities:


مراقبت همه روزه از جریان کار پروژه

گزارش دهی به موقع از مشکلات تخنیکی ‍پرو‍‍‍ژه شامل مشکلات نقشه ؛ دیزاین ؛احجام کاری و غیره امورات ساختمانی.

کنترول از کیفیت مواد ساختمتانی مطابق به کود های ساختمانی .

دایر نمودن جلسات مقدماتی در شروع هر فعالیت ساختمانی جهت بهبود هر چی بیشتر کار های ساختمانی.

تعقیب نمودن اجرای کار های ساختمانی مطابق به پلان خطی داده شده.

ترتیب نمودن گزارشات کاری ‍‍پرو‍‍ژه ( روزانه ؛ ماهوار؛ سالانه)

ارسال نمودن احجام کاری هفته وار و روز مره .

تعین فیصدی پیشرفت کار در پروژه.

تهیه و ترتیب پلانهای ضروری به اساس پالیسی وزارت شهرسازی ومسکن از شرکت های قرار دادی به ترتیب، پلان مبلایزشن،پلان QC،پلان ایمنی و معلومات کلی پروژه ها.

تعقیب تست های لابراتواری و مواد ساختمانی مطابق نقشه و مشخصات داده شده.

مطالعه تمام نقشه ها و مشخصات پروژه های مربوطه جهت کنترول کیفیت و زمان پروژه .

انجام تمام وظایف مربوطه که از طرف ریاست نظارت و مراقبت و ریاست شهرسازی ولایت مربوطه به آن توظیف میگردد

Job Requirement:

درجه تحصیل: حداقل فارغ تحصیل پوهنڅی انجنیری به سویه لیسانس و برای سویه بالاتر ارجحیت داده میشود

تجارب کاری:حداقل چهار سال تجربه کاری در بست های مرتبط


بلدیت کامل با تهیه و ترتیب گزارش کاری

         توانایی کنترول ورهبریت تمام امور محوله.

       MS Office آشنایی کامل با برنامه های

توانایی افهام و تفهیم بگونه گفتاری و نوشتاری

بلدیت با کار گروهی

Job Location:

Afghanistan, Badakhshan
This job is expired