انجنیر ساحوی زون کابل

  وزارت ترانسپورت - اداره قوای کار
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1635
Date Posted:Mar 18, 2020
Reference:MOT/WC/KBL/ 99-0O1
Closing Date:Mar 31, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:3 - 4 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Contractor
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت ترانسپورت - اداره قوای کار:

Founded:  

وزارت ترانسپورت:


وزارت ترانسپورت مطابق به تعهداتش مسئولیت پلان گذاری ، انکشاف و حفظ و مراقبت زیربنای ترانسپورتی یعنی سرک ها ، پل ها ، میادین هوائی ملکی و خطوط آهن را بعهده دارد.

وزارت ترانسپورت مسئول شاهراه های منطقوی ، ملی و ولایتی بوده در حالیکه وزارت احیاء و انکشاف دهات مسئولیت سرک ها را در سطح ولسوالی ها و وزارت انکشاف شهری یکجا با شاروالی ها مسئولیت سرک های شهری را بعهده دارند.

قبل از جنگ ها وزارت ترانسپورت تمام امور عمرانی و حفظ و مراقبت سرک ها را با استفاده ازقوای بشری خود وزارت انجام میداد که متأسفانه  درجریان اضافه تر از دو دهه جنگ و کشمکش ها این وزارت تمام ظرفیت های عمرانی و حفظ مراقبتی را که قبلاً در دسترس داشت از دست داده است.

اکنون وظیفه عمده وزارت در رابطه به سرک ها عبارت از اداره امور پلانگذاری ، ترتیب بودجه برای حفظ ومراقبت ، بازسازی و اعمار سرک ها ی جدید ، نظارت ، تفتیش و حسابگیری از پروژه ها و برنامه ها ی تمویل شده از طرف دونر ها میباشد.( که تا کنون عملی نشده است )

سایر وظایف وزارت درحال حاضر عبارت از: پیشبرد پروژه های مشترک با وزارت احیاء و انکشاف دهات جهت اعمار وبازسازی سرک های سطوح پائین ؛ طرح و تطبیق امور حفظ و مراقبت فصلی ، عادی و خاص سرک ها و نظارت و کنترول وزن وسایط نقلیه در محلات تعیین شده میباشد.


دور نما:


اداره قوای کار که قبلاً در چوکات وزارت ترانسپورت در راستای حفظ ومراقبت و ساختمان سرکها در سراسر کشور فعالیت مینمود، متأسفانه جنگ ها و ناامنی ها در کشور به مرور زمان با عث تضعیف ساختاری این اداره گردیده که از اثر آن نیروی کاری، تأسیسات، تجهیزات و ظرفیت های کاری خود را از دست داده و در نتیجه در سال ۱۳۸۴ به طور کلی فلج گردید.

خوشبختانه جدیداً دولت افغانستان ایجاد اداره قوایکار را جهت سرمایه گذاری و بهبود وضعیت حفظ و مراقبت ساختمان سرکها و زیربنای های ترانسپورتی یکبار دیگر در چوکات معاونیت حفظ و مراقبت زیربنا های تراسپورتی وزارت ترانسپورت تصویب. تا با همکاری ریاست های حفظ ومراقبت سرکها ولایات در زمینه حفظ مراقبت شاهراه های کشور هر چه عاجل تر فعالیت شانرا در زمینه آغاز نموده که شاهد بهبود در وضعیت فعلی شاهراه ها از طریق فعالیت های این اداره باشیم.

Job Summary:

هدف وظیفه:


انجنیر ساحوی مستقیما تحت اثر امر زون ایفای وظیفه مینماید وظایف عمده بست متذکره شامل تطبیق فعالیت های ساختمانی ساحوی پروژه مطابق نقشه و مشخصات تخنیکی پروژه ،و کنترول -ارزیابی تخنیکی اجراآت با کیفیت پروژه های ساختمانی اداره قوای کار در زون میباشد.

Skills Required:

OS(Windows)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

شرایط و تجربه کاری:


·        حد اقل لیسانس در بخش انجنیری سرک- و سیول.

·        داشتن درجه تحصیل بالا در بخش مربوطه ترجیح داده میشود.

·        داشتن حد اقل 4 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

·        تجربه کاری مرتبط با موسسات و دفاتر بین المللی و دولتی ترجیعت داده میشود.


مهارت ها ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):


·        آشنایی کامل با پروگرام های کمپیوتری (Windows)

·        آشنایی کامل با پروگرامهای ( Word, Excel, PowerPoint)

·        تسلط کامل به زبانهای ملی (پشتو  و دری) و آشنایی با تحریر و تکلم به سطح متوسط به زبان انگلیسی

·        مهارت افهام و تفهیم و برخورد عالی با همکاران و مراجعین خویش.

·        اشنایی کامل با پروگرام های انجنیری.

·        توانایی تحلیل و بررسی نقشه های تخنیکی.

Duties & Responsibilities:

مسئولیتهای وظیفوی:


·        ترتیب پلان کاری فعالیت های ساحوی پروژه های ساختمانی جهت تائید و منظوری از اداره مربوطه.  

·        گزارشدهی برای آمر مربوطه از روند اجراآت امور کارهای ساحوی و کنترول تخنیکی سرکها.  

·        مطالعه نمودن تمام نقشه های مربوط به پروژه با در نظرداشت تمام مراحل ان.

·        مطالعه نمودن مشخصات تخنیکی و پلان های کاری قبل از شروع کار .

·        کنترول نمودن تمام پروسه های ساختمانی مطابق مشخصات تخنیکی و تعقیب آن با اسناد تائید شده.

·        ترتیب راپور های یومیه از روند کارهای ساختمانی پروژه های سرک.  

·        مسولیت بررسی و نظارت متداوم از پیشرفت احجام کاری در مطابقت با راپور فعالیت های فزیکی پروژه.  

·        حصول اطمینان از موجودیت و بررسی نمودن تمام مواد که در ساحه کار استفاده میگردد.

·        اجراء و کنترول نمودن تمام تست های ساحوی در پروژه.

·        گرفتن نمونه ها از موقعیت های لازم مطابق به مشخصات و ضرورت های ساختمان در ساحه.  

·        بررسی و کنترول نمودن جداگانه هر پروسه کاری جهت آغاز پروسه بعدی مانند طبقات سب گرید Sub grade -سب بیس و base کورس.

·        تعقیب و تطبیق فعالیت های ساختمانی مطابق به پلان.

·        اظهار نمودن نقایض و حل نمودن آن در مفاهمه با آمریت پروژه.

·        ترتیب راپورهای یومیه از روند کنترول کیفیت پروژه های سرک.

·        اجرای سایر وظایف که از طرف آمریت مطابق قوانین و مقررات داده میشود. 

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

·        حد اقل لیسانس در بخش انجنیری سرک- و سیول.

·        داشتن درجه تحصیل بالا در بخش مربوطه ترجیح داده میشود.


Job Keywords:

انجنیر ساحوی زون کابل
This job is expired