انجنیر سروی - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 968
Date Posted:Jul 6, 2019
Reference:VA-DABS-HQS/98-0062
Closing Date:Jul 20, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded: 2002  http://www.dabs.af

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

متصدی این پست, مسئولیت جمع آوری معلومات و دیتای سیستم برق افغانستان, سروی سیستم های برق موجوده مرکز و ولایات و ترتیب دیا گرام های سیستم ولتاژ (بلند, متوسط و پائین) مرکز و ولایات را با استفاده از پرو گرام های

 Auto Cad, Map Source, Google Map, Google Earth و GIS به عهده دارد


Skills Required:

GISAutoCAD

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

  • دانستن طرزالعمل ها و شیوه های جدید دفترو استفاده از لوازم.
  • داشتن مهارت کامل با سافت ویر های Map source, Ms. Office،   Google Earth , Google Mapوآشنای کامل با پرو گرام های GIS, Auto Cad و GPS
  • داشتن دانش مسلکی در بخش سروی سیستم های برق و ارایه پیشنهادات و نظریات در باره شیوه های جدید سروی نمودن سیستم های برق.
  • داشتن مهارت به زبان های دری،پشتو و انگلیسی. 
  • تفهیم و نتیجه گیری از رهنمود های شفاهی و کتبی.

·        حس مسؤلیت پذیری و دقت کاری.

·        صداقت و حفظ محرمیت کاری.


Duties & Responsibilities:

1.     سروی لین های انتقالی موجوده ولتاژ بلند و شبکه های توزیعی ولتاژ متوسط و پائین مرکز و ولایات.

2.     سروی سب ستیشن ها و دستگاه های تولیدی موجوده مرکز و ولایات.

3.  ترتیب نقشه از جریان سروی لین های انتقالی ولتاژ بلند و شبکه های توزیعی ولتاژ متوسط و پائین موجوده مرکز و ولایات با استفاده از پرو گرام اتوکد.

4.     درج دیتای سروی شده در دیتابس مرکز معلومات انرژی افغان.

5.     ترتیب دیا گرام های سیستم برق فعلی و آینده افغانستان با استفاده از پرو گرام های اتوکد و جی آی اس.

6.  جمع آوری معلومات و دیتای سیستم برق موجوده, پروژه های تحت کار و پلانی افغانستان از شعبات مرکزی و واحد های دومی و سومی برشنا شرکت.

7.     اپدیت ماهوار معلومات و دیتای سیستم برق فعلی و آینده افغانستان.

8.     اپدیت ماهوار دیا گرام های سیستم ولتاژ بلند, متوسط و پائین مرکز و ولایات.

9.  آموزش اساسات سروی سیستم های برق (لین های انتقال, سب ستیشن ها, شبکه های توزیعی و دستگاه های تولیدی) برای کارمندان فنی واحد های دومی و سومی برشنا شرکت بشکل عملی و نظری با استفاده از میتود های بین المللی و تکنالوژی جدید.

10. همکاری با بخش GIS این مدیریت جهت ترسیم نقشه های جغرافیایی مورد ضرورت با استفاده از دیتای جمع آوری شده.

11. توانایی استفاده از پرو گرام های Auto Cad, GIS, Google Earth, Google Map, Map Source, GPS  جهت سروی, ترتیب نقشه ها و دیا گرام های سیستم برق افغانستان.

12. راپور دهی هفتوار از صورت اجراآت کاری به مدیر AEIC.

13.  اطاعت پذیری, پابندی به حاضری و اجرا کردن امورات رسمی به وجه احسن و بموقع.

14. انجام سایر وظایف محوله که توسط آمر مستقیم راجع میگردد.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

لیسانس انجنیری برق دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود  داشته باشد .

Job Keywords:

انجنیر سروی - مرکز
This job is expired

Attachments:

Application Form.doc