انجینیر برق آمریت خدمات

  Da Afghanistan Bank
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1153
Date Posted:May 16, 2019
Reference:003
Closing Date:May 31, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Civil Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Da Afghanistan Bank:

Founded:  

DAB plays role as central bank of Afghanistan located at Ibne Sina Watt Kabul Afghanistan.

Job Summary:

پُست انجینیر برق به رقابت آزاد خارج بانک سپرده میشود.

نام پُست :    انجینیر برق آمریت خدمات

گرید :          هفتم

نوع استخدام : دایمی


Skills Required:

Creative and Innovative

Skills Description:

داشتن قوه افهام و تفهیم موثر مدیریت کاری.

درک قابل ملاحظه از اصول و اجراآت موثر.

توانایی تکلم با زبان های ملی ( دری و پشتو) و انگلیسی.  

آشنایی درست از استفاده برنامه های کمپیوتر.

ابتکار کاری و سرعت کار در گزارش گیری و گزارش دهی.

 توانایی کار بشکل فردی و گروهی

صداقت و حفظ محرمیت کاری، انعطاف پذیری کاری و تعین اولویت بندی کاری در شرایط دشوار. 

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، مبتکر، متحرک، با دسپلین، پابند به وظیفه، علاقمند به کارگروپی ، همکار ، مسولیت پذیر ، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری .


Duties & Responsibilities:

·        ترتیب و ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش مربوط

·        اتخاذ تدابیر بمنظورطرح ،دیزین وانجام امورات برق مربوط پروژه های ساختمانی د افغانستان بانک درپرتو استندرد های قبول شده ملی وبین المللی

·        ترتیب برآورد تخمینی برای امورات برق پروژه های ساختمانی د افغانستان بانک غرض اجراات درست .

·        برآوردسامان آلات وتجهیزات امورات برق برای پروژه های ساختمانی وارائه نظریات تخنیکی درمورد غرض اجراات بعدی .

·        اشتراک در جلسات منحیث نماینده غرض ارائه مشوره های تخنیکی ومسلکی.

·        ترتیب مشخصات تخنیکی برای تجهیزات برق پروژه ساختمانی د افغانستان بانک.

·        استفاده ار نرم افزار های مدرن انجنیری در امور برق غرض بهبود کیفیت کاری بخش مربوطه.

·        ایجاد سیستم منظم فایلنگ شعبات جهت حفظ و نگهداری اسناد و مکاتیب اداره

·        ترتیب مشخصات تخنیکی و فنی امور برق شعبات د افغانستان بانک.

·        برآورد و سنجش نقشه های سیستم برق شعبات د افغانستان بانک جهت دست یابی به نتایج متوقعه اداره

·        نصب و انتقال کیبل های برق در تعمیرات بگونه تخنیکی آن جهت تامین برق.

·        ترمیمات و رفع عوارضات ناگوار ناشی از برق در سطح اداره و مربوطات آن.

·        تهیه و ترتیب مشخصات تخنیکی شبکه ها و سیستم های برق رسانی ، سب استیشن ها ، ترانسفارمر ها و تعین ظرفیت دیزل جنراتور ها جهت بلند بردن موثریت کار

·        انجام محاسبات و تحلیل های انجنیری روی چندین طرح ( انرژی آفتابی ، آبی ، و باد وغیره ) و انتخاب طرح مناسب ، اقتصادی و موثر بمنظور افزایش کیفیت کار

·        اطمینان از کنترول ومرقبت از اموراات برق رسانی پروژه های ساختمانی مربوط د افغانستان بانک .

·        اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین مقرره ها واهداف ریاست به وی سپرده میشود .


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حد اقل سند تحصیلی  لیسانس در رشته انجینری برق، و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته متذکره ارجحیت داده میشود.

تجربه: حد اقل (2) سال تجربۀ کاری در بخشهای مربوط.This job is expired