انجینیر مصوونیت ساحوی بست 4

  شاروالی کابل
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 926
Date Posted:Oct 9, 2019
Reference:km-hr-107
Closing Date:Oct 15, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است


Job Summary:

: همکاری با مدیر بخش مربوط در جهت موثریت اجراآت متداوم، انکشاف سالم که مشتمل است از سیستم خدمات و رهنمائی مشتریان.

Skills Required:

Custom Expert

Duties & Responsibilities:

  1. ترتیب پلان کاری ماهوار،ربعوار و سالانه امریت در مطابقت با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده اداره.
  2. کنترول سیستم مصووینت و بهداشت کارکنان و تجهیزات پروژه از شروع، جریان الی تکمیل پروژه.
  3. اداره و تفتیش کردن روزمره امورات مصوونیت و بهداشت و ثبت وقایع در کتاب.
  4. توجه برای نگهداری و آگاهی از وسایل مصوونیت و صحت در ساحه کاری.
  5. توجه و تطبیق امور کاری که در جلسات روزمره، هفته وار و سایر جلسات مطرح میگردد.
  6. اشد تطبیق امورمصوونیت پذیرفته شده از پلان پیشگیری رخداد حوادث (Accident Prevention Plan “APP”) و تحلیل خطرات امور کاری (Activity Hazard Analysis “AHA”) در پروژه.
  7. مطمین شدن از اینکه تمام امور مصوونیت و بهداشت را تمامی قراردای های فرعی (Sub- Contract) تطبیق می نمایند.
  8. تهیه سیستم، تحلیل و پیگیری جریان کار پروژه از امورات ناقص و ناکارا در بخش مصوونیت و بهداشت برای کارایی درست.
  9. اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره.    


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

درجه تحصیل

o       حد اقل لیسانس در انجنیری ساختمان ی به دارندگان درجه تحصیلی بالاتر ترجیح داده میشود.

تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o         حد اقل دو سال تجربه کاری در ادارات دولتی الزامی میباشد

مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o       داشتن اسناد معتبر در بخش مصووینت و بهداشت(OSHA)

o       داشتن مهارتهای مدیریتی ومسلکی

o       استفاده درست از پروگرام های كمپیوتر (ورد و اكسل)

o       تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور وبلدیت به زبان انگلیسی 

This job is expired