انسجام کننده (آمر) پروژه تقویت طب عدلی افغانستان

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 190
Date Posted:May 6, 2021
Reference:انسجام کننده (آمر) پروژه تقویت طب عدلی افغانستان
Closing Date:May 16, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:10 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:Yes
Contract Type:Consultant
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:  

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff for the mentioned position.

Job Summary:

انسجام فعالیت ها بخاطر تطبیق موثر و مثمر پروژه انکشافی و نایل شدن به هدف تقویت طب عدلی افغانستان و برآورده شدن اهداف انکشافی وزارت صحت عامه در بخش توسعه و بهبود عرضه خدمات عدلی طبی با رعایت قوانین و مقررات نافذه کشور و پالیسی و استراتیژی وزارت صحت عامه

Duties & Responsibilities:

1.    طرح وترتیب پلاکاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان های عمومی، پالیسی و استراتیژی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛

2.    انسجام فعالیت ها،‌ کنترول و نظارت از بخش های مختلف پروژه انکشافی جهت تطبیق موثر و مثمر پروژه مطابق اهداف تعیین شده

3.    ترتیب پلان های تدارکاتی و عملیاتی پروژه مطابق بودجه منظور شده سالانه با درنظرداشت اولویت ها و سایر پلان های مربوطه

4.    مدیریت مسایل بودجوی؛ مالی؛ تدارکاتی، منابع بشری پروژه تقویت طب عدلی افغانستان

5.    همکاری و مشوره دهی به مقام ریاست خدمات طب عدلی و آمریت های آن در امور انکشافی

6.    اشتراک در جلسات مدیریتی؛ جلسات وزارت صحت عامه در رابطه به پروژه و سایر مسایلکه ایجاب اشتراک انسجام کننده پروژه را داشته باشد و یا هم از طرف امر مافوق هدایت داده شود

7.    انجام سفرهای ولایتی مطابق پلان جهت بازدید؛ نظارت؛ حمایت و مشوره دهی و همکاری با شعبات طب عدلی ولایات در ترکیت هیات

8.    ترتیب و ارایه گزارشات ماهوار؛ ربعوار؛ سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آوردهای پروژه مطابق نیاز و تقاضای شعبات مربوط

9.    طرح، ترتيب و تنظيم ساختار تشكيلاتی تشکیل سالانه ، تحلیل و ترتیب لایحه وظایف کارمندان واحد مدیریت پروژه در هماهنګی با شعبات مربوط مطابق نیاز و با درنظرداشت بودجه

10. حصول اطمینان و جلوگیری از مصارف اضافی با در نظر داشت بودجه اصلی در پروژه ها؛

11. تامین ارتباط با همکاران بین المللی جهت جذب ظرفیت های تخنیکی و تبادل تجارب به اساس لزوم دید اداره

12. اجرای سایر وظایف که از طرف رئیس مربوطه در مطابقت با قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

Job Requirement:

1.    داشتن سند تحصیلی در رشته طب معالجوی به درجه ایم دی (MD)

2.    داشتن ده سال تجربه کاری در بخش مدیریت پروژه در سکتور صحت و یا هم در صورت داشتن سند ماستری در بخش مدیریت پروژه همراه با 5 سال تجربه کاری در پروژه های سکتور صحت. در هر دو صورت حد اقل یک سال تجربه در بخش مدیریت پروژه های دولتی داشته باشد.

3.    توانمندی فزیکی و روانی برای کار کردن در مربوطات اداره طب عدلی

4.    تسلط به زبان های رسمی ملی کشور (دری و پشتو)

5.    تسلط به زبان انگلیسی و پروگرام های کمپیوتر خصوصا ورد؛ اکسل؛ پاورپاینت

6.    توانائی و رضایت جهت سفر به ولایات به مقاصد رسمی

7.    داشتن دیدگاه واضح برای آینده مطلوب برای انکشاف و توسعه طب عدلی در کشور

8.    آشنایی با روند کاری ادارات دولتی خصوصا وزارت صحت عامه و آگاهی از پروسیجر های بودجوی؛ مالی؛ اداری؛ منابع بشری در سیستم دولتی

9.    مهارت های عالی فردی، مذاکره و ارایه پرینتیشن.

10. با انرژی و هدفمند و آگاه از اهمیت جزیات مثمر و با ملاحظه در استفاده ازمنابع، مطمئن و توانایی عمل سریع.

11. علاقمند و توان رهنمایی ، حمایت و تشویق دیگران در اجرای وظیفه خصوصا مادونان

12. تجارب قابل توجه در برنامه ریزی شامل طرح و تعیین اهداف کلی و جزیی و داشتن توانایی بالفعل در تعیین اولویتها.

13. مهارت عالی مراوده ، مذاکره و تحلیل.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired