اساتید برای تمام مضامین مکتب

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 4627
Date Posted:Jun 14, 2020
Reference:0000
Closing Date:Jul 14, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:40
Gender:Any
Functional Area:Education/ Training
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Contractor
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto

About Khana-e-Noor No. 3 High School:

لیسه خصوصی خانه نور نمبر سه از جمله مکاتب معتبر در کابل می باشد.

Job Summary:

لیسه خانه نور نمبر 3 در بخش های ذیل به استاد ضرورت دارد:

علوم دینی (دینیات، تجوید، تفسیر شریف، عقاید، و قرآنکریم)

2.مضامین ساینسی ( ریاضیات(آكسفورد)، کیمیا و بیالوژی) (معارف)

3.علوم اجتماعی ( تاریخ و جغرافیه )

4.السنه (پشتو، درى انگلیسی )

5.کمپیوتر

Duties & Responsibilities:


استاد باید در نظم و دسپلین صنوف کوشاه بوده و روی آن تاکید ورزد

تدریس به شکل آنلاین می باشد.

استاد باید حاضری شاگردان را تعقیب و موجودیت شاگردان را در صنف ثابت نگهدارد.

استاد باید نظر به نصاب تعلیمی تدریس خویش را پیش برده و به وقت معینه آن را انجام دهد.

استاد باید پلان درسی خود را نظر به نصاب تعلیمی تکمیل نماید.

استاد باید پلان ماهوار خویش را به شکل منظم ترتیب و به مدیریت مکتب تسلیم دهد.

استاد باید امتحان صنفی، گروپی، فیصدی و تقویتی را نظر به پلان مشخص براه اندازد.

استاد باید روزمره برای شاگردان کارخانگی بدهد و آنرا درج کتاب دائیری شاگردان نموده و امضا نماید.

استاد باید آن عده شاگردان را که از آوردن کارخانگی تخطی مینماید هدایت نموده و در صورت ضرورت با اولیای شان در تماس شوند.

استاد باید هر آن حادثه و یا موضوع مهم که به وقوع میپیوندد به مرجع مربوط آن به وقت مناسب اطلاع دهد.

استاد باید شاگردان را که مریض میشوند کمک نموده به اداره مکتب معرفی نماید تا کمک صورت گیرد.

استاد باید برای وظایف اضافی که در صورت لزوم دید از طرف اداره داده میشود همکاری همه جانبه نماید

استاد باید سایلبس درسی را قبل از شروع سال تعلیمی تسلیم نماید

استاد باید اوراق امتحان مضمون مربوطه در چهارنیم ماه و سالانه به شکل سافت (کمپیوترایز) تسلیم نماید

استاد باید موادات درسی مضمون مربوطه را به اداره لیسه قبل از شروع سال تعلیمی تحویل دهد

اشتراک در کورس های آموزشی که توسط این لیسه دایر می گردد.

استاد باید در جلسات که درجریان دوره سال اکادمیک دایر می گردد اشتراک نماید

وقت شناسی وعدم غیرحاضری درجریان دوره سال اکادمیک.

استاد باید از تبعیض های جنسی، مذهبی، لسانی، متاجرات وفعالیت های سیاسی جلوگیری نماید.

استاد باید از میتود های نوین درسی در طول سال تعلیمی استفاده نماید

Job Requirement:

داشتن درجه تحصیل لیسانس

تجربه کاری: حداقل دوسال.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

نوت:تدریس به شکل آنلاین می باشد.Submission Email:

  info@khananoor3.edu.af