اساتید پوهنځی تعلیم و تربیه

Master's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 851
Date Posted:Jul 8, 2019
Reference:BEDU-01-2019
Closing Date:Jul 27, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:8
Gender:Any
Functional Area:Education/ Training
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Maiwand institute of higher education:

Founded: 2009

موسسه تحصیلات عالی میوند یکی از پوهنتون های خصوصی پیشتاز افغانستان بوده که در سال 2009 تاسیس شده است.

موسسه تحصیلات عالی میوند با چشم انداز پیشرفته ، نوآورانه و شخصیت چند رشته ای به عنوان یک مرکز عالی برای آموزش و پرورش در حال خدمت به جامعه است. این مؤسسه تلاش دارد تا نقش مهمی در توسعه افغانستان از طریق آموزش بی نظیر، آموزش جامع و مشارکت مدنی با توجه به میراث فرهنگی، اسلامی، و آخرین پیشرفت های تکنالوژی ، با هدف ایجاد تغییرات اساسی در رفتار، نگرش و مهارت های افغان ها داشته باشد.

Job Summary:

پوهنحی تعلیم وتربیه مؤسسه تحصیلات عالی میوند در سمستر خزانی سال ۱۳۹۸ در دیپارتمنت های ذیل به کادر های علمی به سویه دکتور، ماستر ولیسانس ضرورت دارد.

1-  دیپارتمنت تعلیمات اسلامی ۳ بست.

2-  دیپارتمنت ادبیات دری ۴ بست.

3-  دیپارتمنت ادبیات انگلیسی ۴ بست.

4-  دیپارتمنت ادبیات پشتو ۲ بست.

5-  دیپارتمنت تاریخ ۳ بست.

6-  دیپارتمنت کیمیا ۳ بست.

7-  دیپارتمنت بیولوژی ۴ بست.

8-  دیپارتمنت ریاضی ۴ بست.


Skills Required:

Communication Organizational

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·       داشتن مهارت های سازمانی

·        داشتن مهارت های ارتباطی

·        آشنایی کامل با روش تحقیق

Duties & Responsibilities:

·        اشتراک در تدریس

·        رهنمایی تطبیقاتی، تمرینات اجرای کار های عملی

·        رهنمایی محصلان در تهیه مونوگراف، سیمینار و کنفرانس علمی

·        اشتراک فعال در کمیته ها و سهم‌گیری در امور اکادمیک و اداری

·        تهیه و ترتیب مواد درسی ( کتاب ‌درسی، ممد درسی، لکچرنوت، جزوه درسی و سایر مواد

·        اشتراک فعال در بهبود و ارتقای کیفیت تحصیل در پوهنتون

·        داشتن سلوک عالی و تامین روابط حسنه بر مبنای ارزش های پذیرفته شده در محیط اکادمیک

·        رعایت و تطبیق احکام قانون تحصیلات عالی، مقررات و سایر اسناد تقنینی در ساحه وظایف محوله·        اشتراک فعال در جلسات دیپارتمنت

·        نظارت از تطبیق نصاب درسی و چگونگی پیشرفت درس های نظری، علمی و ساحوی مربوط به دیپارتمنت

·        ارزیابی فعالیت های اکادمیک اعضای دیپارتمنت در هر سمستر و ارائه آن به شورای علمی دیپارتمنت

·        سایر وظایفی که طبق احکام قانون ولایحه وظایف مربوط به آمر دیپارتمنت تعلق می‌گیرد.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

·        ·        داشتن خصوصیات و مهارت های لازم تدریسی

·        تسلط یه یکی از لسان های رسمی کشور (دری/پشتو) و بلدیت به زبان انگلیسی

·        آشنایی با برنامه های کمپیوتر

·        داشتن مهارت های نظارت و ارزیابی

·        توانایی مدیریت

·       

Job Keywords:

اساتید پوهنځی تعلیم و تربیه
This job is expired