آشپز وصفا کار

Secondary School   Afghanistan, Kabul Full Time 531
Date Posted:Aug 9, 2022
Reference:VHC-52044
Closing Date:Aug 16, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Female
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension: Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto

About Voice of Humanitarian Coordination:

 

موسسه نداي همآهنگي انساني (VHC) يک نهاد غير دولتي (NGO) و داراي مجوز رياست موسسات غير دولتي وزارت محترم اقتصاد است که در بخش هاي نوسازي و بازسازي، تعلمي، زراعتي، صحي و ... فعاليت ميکند.

 

موسسه نداي همآهنگي انساني (VHC) به واجدين شرايط از طبقه اناث با مشخصات ذيل در پست آشپز و صفاکار نياز دارد:

Job Summary:

به اطلاع تمام واجدين محترم شرايط رسانيده ميشود که موسسه نداي همآهنگي انساني (نها) VHC به يک نفر آشپز و صفاکار از طيقه اناث با شرايط ذيل ضرورت دارد

هدف وظيفه :  پختن مواد غذايي غرض صرف طعام کارمندان دفترو صفاکاري.

 


 

Duties & Responsibilities:

1.     آماده سازي غذا هاي متنوع براي کارمندان هنگام نان چاشت

2.     صفا کردن شعبات اداره ‪موسسه

3.     تهيه و رساندن چاي و طعام به کارمندان و مراجعين موسسه

4.     تنظيم و صفا کاري اداره

5.     اجراي کارهاي موسسه که از طرف کارمندان موسسه سپرده ميشود

6.     پاک کاري و صفا نگه داشتن موسسه و سهولت هاي لازم براي همه 

7.     پاک کاري ومراقبت از صفايي اموال و اجناس

8.     مراعات نمودن حفظ الصحه شخصي محيطي

9.     مراعات نمودن قوانين و مقررات موسسه حاضر بودن به وقت و زمان معين به وظيفه

10. دفع فاضلات از باطله داني ها در محل مخصوص و تخليه آن در اوقات مشخص

Job Requirement:

1.توانائي انجام وظايف

امتيازات: - مقدار معاش نظر به مقياس موسسه پرداخت ميگردد.

مهارت ها: آشنايي با لسان هاي ملي کشور

 

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired