آشپز وصفا کار

Non Educated   Kabul, Afghanistan Full Time 527
Date Posted:Jul 8, 2019
Reference:007
Closing Date:Jul 15, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Female
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto

About Voice of Humanitarian Coordination:

(VHC) یک نهاد غیر دولتی (NGO) و دارای مجوز ریاست موسسات غیر دولتی وزارت محترم اقتصاد است که در بخش های نوسازی و بازسازی، تعلمی، زراعتی، صحی و ... فعالیت میکند.


موسسه ندای همآهنگی انسانی (VHC) به اطلاع اشخاص واجد شرایط از طبقه اناث رسانیده می شود تا خود را در پست آشپز و صفاکار کاندید نمایند.

Job Summary:

پختن مواد غذایی غرض صرف طعام کارمندان دفتر و صفاکاری.

Skills Required:

Honesty

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

1.     آماده سازی غذا های متنوع برای کارمندان هنگام نان چاشت

2.     صفا کردن شعبات اداره ‪موسسه

3.     تهیه و رساندن چای و طعام به کارمندان و مراجعین موسسه

4.     رسانیدن و تسلیم دهی مکاتیب به شعبات مرتبط به موسسه

5.     تنظیم و صفا کاری اداره

6.     اجرای کارهای موسسه که از طرف کارمندان موسسه سپرده میشود

7.     مراقبت از سیستم برقی، آبرسانی و سایر وسایل مربوط به موسسه

8.     پاک کاری و صفا نگه داشتن موسسه و سهولت های لازم برای همه 

9.     پاک کاری ومراقبت از صفایی اموال و اجناس

10. مراعات نمودن حفظ الصحه شخصی محیطی

11. مراعات نمودن از قوانین و مقررات موسسه حاضر بودن به وقت و زمان معین به وظیفه

12. مراعات نمودن پالیسی وقایه از ملبس شدن با یونفورم

13. دفع فضله جات از باطله دانی ها در محل مخصوص و تخلیه آن در اوقات مشخص

14. کنترول مراجعین و رهنمایی آنها، جلوگیری از ورود مراجعین در اوقات رسمی و کاری

15. حفظ محرمیت معلومات ومحافظه اسناد دفتر

16. ایفای وظیفه دیگر مطابق به دستور مسؤل بخش به سایر شعبات


 


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

1.     توانائی انجام وظایف

 

امتيازات: - مقدار معاش نظر به مقیاس موسسه پرداخت میگردد.

 

مهارت ها: آشنایی با لسان های ملی کشور


Job Keywords:

آشپز وصفا کار
This job is expired

Attachments:

Cook & Cleaner-08-07-2019.pdf