استاد کمپیوتر ساینس ،اقتصاد، حقوق وعلوم سیاسی و شرعیات

  Jahan University
Master's Degree   Kabul, Afghanistan Part Time 3555
Date Posted:Jun 27, 2019
Reference:Jahan98B
Closing Date:Aug 27, 2019
Work Type:Part Time
Number of Vacancies:40
Gender:Any
Functional Area:Education
Nationality:Any
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Contractor
Probation Period:2 months
Required Languages:Pashto,Dari,English

About Jahan University:

Jahan University is Accredited university in Kabul Afghanistan.

that started from 2012.

Job Summary:

استاد مسئول آموزش کلی و اداری از تمام مطالب ارائه شده از طریق بخش های مرتبط با آن بوده و مسئول مدیریت و ارایه تریننگ های حرفه ای در پوهنځی های مربوطه می باشد.

Skills Required:

Office Packages (MS Word, MS Excel, PowerPoint) Team Working skillsTeaching

Skills Description:

توانایی و مهارت برنامه های اداری کمپیوتر راداشته باشد

تسلط کامل به زبان های ملی (دری و پشتو) همچنان به زبان انگلیسی بلدیت داشته باشد.

توانای تالیف کتب درسی ، ممد درسی را داشته باشد

توانایی رهبری و پیشبرد تحقیقات علمی را داشته باشد.

Duties & Responsibilities:

1. ترتیب, تنظیم و ارائه لکچر نوت های مضامین مربوط به استاد مذکور به ریاست پوهنحی.

2. برنامه درسی بصورت روزمره براساس کورس پالیسی داده شده و تطبیق آن در صنوف مربوطه

3. تدریس مضامین مربوطه, فراهم آوری زمینه رقابت سالم صنفی, تهیه سوالات امتحان, اخذ امتحان, نمره دهی و تحویل دهی پارچه های مذکور به کمیته امتحانات در وقت و زمان تعیین شده.

4. همکاری همه جانبه با آمریت دیپارتمنت / ریاست پوهنحی مربوطه و تعمیل دساتیر آمریت و ریاست پوهنحی منظور ارتقای سطح کیفی و کمی دیپارتمنت, پوهنحی و پوهنتون.

5. تهیه و ارائه گزارش ماهوار از چگونگی فعالیت ها به آمریت دیپارتمنت / ریاست پوهنحیو.

6. پابند بودن به وقت تعیین شده از طرف آمریت دیپارتمنت / ریاست پوهنحی مربوطه.

7. اشتراک فعال در جلسات شورای علمی پوهنحی

8. اشتراک فعال در جلسات معمول دیپارتمنت

9. اشتراک فعال در مجالس کمیته ها

10. اخذ فورمه های مربوط به ارزیابی خودی از ریاست کمیته تضمین کیفیت و تطبیق ارزیابی و نمره دهی خودی حد اقل برای یک بار در هر سمستر

11. رعایت اصول و پرانسیب های داخلی پوهنتون و اشتراک فعال و موثر در ایجاد و تامین نظم و دسیپلین پوهنتون

12. سهم گیری مسوولانه دربهبود امور پوهنحْی و پوهنتون جهان به منظور انکشاف پیشرفت علمی وحفظ منافع و صلاحیت های پوهنتون

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حد اقل دارنده تحصیلات عالی به سویه ماستری در رشته های حقوق و علوم سیاسی، شرعیات و اقتصاد وکمپیوترساینس)

دو سال تجربه کاری در بخش تدریس در سطح پوهنتون را داشته باشد.

تذکر: مدرک تحصیلی دواطلبان باید از آمریت محترم انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی تأئید شده باشد

This job is expired