بازرسی کننده عملیات قطار بست ۵

Bachelor's Degree   Herat, Afghanistan Full Time 110
Date Posted:Dec 4, 2019
Reference:null
Closing Date:Dec 14, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience: Fresh - 1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded:  

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: اطمینان ازجابجایی درست، توقف و حرکت اساسی قطارها در مسیر جهت حرکت مصئون و مداوم قطارها.


Skills Required:

Honest

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

وظایف تخصصی:

1)    ترتیب گراف حرکت قطارها  و اطمینان از توقف درست قطارها در نقاط دکاژ.

2)    کنترول و تنظیم عملیات مانوری قطارها در ایستگاه .

3)    کنترول و تنظیم درست عملیات انفکاک و انفصال قطارها در ایستگاه.

4)    کنترول و تنظیم عملیات اعزام و قبول قطارها و خانه پوری درست اسناد مربوطه جهت اعزام و یا قبول قطارها و حصول اطمینان از کارکرد درست علایم و اشارات نصب شده در ایستگاه و مسیر.

5)    حصول اطمینان از وضعیت نورمال تمام واگونها و لکوموتیوها و مسیر خط آهن جهت اجازه حرکت قطارها در طول مسیر خط آهن و جابجایی درست واگونها در ایستگاه ها جهت تخلیه و بارگیری واگونها همچنان انجام درست عملیات لکوموتیوهای مانوری.

6)    تمامی فعالیتهای بست مذکور ساحوی می باشد

وظایف مدیریتی:

1)    تهیه و ترتیب پلان کاری روزانه، هفته وار و ماهوار از عملیات قطارها و ارائه آن به مسئول ایستگاه حیرتان.

2)    اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح که مطابق قوانین محول می گردد.

وظایف هماهنگی:

1)    همکاری و هماهنگی با سایر تیمهای توظیفی در ایستگاه جهت پیشبرد بهتر امورات محوله و ارتباط درست با ایستگاه هایی که قطارها از آن ایستگاه ها قبول و یا به آن ایستگاه ها ارسال می گردند.


Job Location:

Afghanistan, Herat

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

1)    داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته انجنیری خط آهن.

تجربه کاری:

2)    تجربه کاری برای احراز این بست لازم نیست.

مهارت های لازم:

3)    تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4)    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

بازرسی کننده عملیات قطار ایستگاه جو نو

Submission Guideline:

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم مخصوص درخواستی را از لینک ذیل یا از ریاست منابع بشری اداره خط آهن افغانستان اخذ نماید و بعد از خانه پری به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک کابل-جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان تسلیم و یا به ایمیل آدرس  hr.ara.recruitment@gmail.com بفرستید.

نوت: لطفاً عنوان بست مورد نظر را در عنوان یا subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.


Submission Email:

  hr.ara.recruitment@gmail.com

Attachments:

fwrm_karyaby.docx