بازرسی کننده سیگنال ها و انترلاکینگ بست ۵

Bachelor's Degree   Herat, Afghanistan Full Time 215
Date Posted:Dec 4, 2019
Reference:null
Closing Date:Dec 14, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience: Fresh - 1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded:  

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

 هدف وظیفه: :  تهیه، ترتیب پلان، تطبیق قوانین و مقررات ایمنی خط آهن و نظارت، مدیریت از تطبیق نورم ها، استندرد ها و دستورالعمل های ایمنی در امور بهره برداری و حفظ مراقبت ایستگاه خط آهن. 


Duties & Responsibilities:

وظایف تخصصی:

1)    نظارت دوامدار از خطوط آهن، ایستگاه و سیستم های سیگنالینگ و ارتباطات و رعایت قوانین جهت فعال نگهداشتن قطار ها مطابق به قوانین و مقررات ایمنی خط آهن .

2)    ایجاد سیستم های مدیریت ایمنی، نظارت از حفظ و مراقبت دوامدار سیگنالینگ و ارتباطات خط آهن .

3)    ایجاد هماهنگی جهت رفع نواقص و ترمیمات خطوط آهن و سیستم های سیگنالینگ و ارتباطات.

4)    اطلاع رسانی عامه در مواقع مناسب جهت رعایت امور ایمنی خط آهن.

وظایف مدیریتی:

1)    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.

2)    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.

3)    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

1)    داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته انجنیری خط آهن.

تجربه کاری:

2)    تجربه کاری برای احراز این بست لازم نیست.

مهارت های لازم:

3)    تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4)    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Location:

Afghanistan, Herat
This job is expired

Attachments:

fwrm_karyaby.docx