آمریت امور استادان

Master's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 697
Date Posted:May 21, 2020
Reference:HoLA – DUA - 020
Closing Date:May 31, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Education/ Training
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 - 4 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Dunya University:

Founded:  

Dunya University of Afghanistan was established in 2009, as a private university, based in Kabul-Afghanistan with the aim to obtain and improve knowledge, skills and resources, to transform and effect social change and development.

 

DUA offers wide range of internationally recognized academic programs in Bachelors and Masters.

DUA’s programs provide a solid foundation to address the twin challenges of a rapidly changing and highly competitive business environment and a need for graduates skilled in an effective decision-making, organization, leadership and development.

 

DUA is situated in a calm location in the heart of the City of Kabul and we offer modern and functional premises to our students with recently refurbished facilities situated in four main buildings. The classrooms are well designed, comfortable and equipped with the latest multimedia systems.

 

DUA guarantees top quality courses with international professors from Afghanistan, Switzerland, Germany, France, Brazil, the UK, Singapore, Greece and the USA. Our international team of tutors promotes open discussion with students. Their vast experience, coupled with their multi-cultural backgrounds, provide students with important insights into global and national economies and best business practices in different management cultures around the world.

 

DUA has the honor of accreditation from three major accrediting bodies such as ACBSP, IACBE, ASIC and is member of AACSB.

Job Summary:

اجرای سایر وظایف که در لایحه وظایف درج شده اند را به وجه احسن.

Duties & Responsibilities:

·       پابندی به حاضری و وقت شناسی

·       آگاهی داشتن و مراعات نمودن تمام لوایح و مقررات پوهنتون ووزارت تحصیلات عالی در ارتباط به محصلان

·       حوصله مندی و برخوردصمیمانه با استادان مطابق معیارات اکادمیک

·       ترتیب به موقع راپور حاضری تدریس استادان در همکاری با آمران دیپارتمنت ها

·       وارسی حضور روزمره استادان دایم و قراردادی بر اساس ساعات تنظیم شده

·       اعلان به موقع آغاز و پایان سمستر برای اساتید دایم و قراردادی

·       اطلاع به موقع اساتید در مورد فیصله ها و تصامیم از جانب ریاست پوهنتون، ریاست پوهنحی و یا آمریت های دیپارتمنت های پوهنحی

·       ترتیب و تنظیم به موقع قرارداد های اساتید دایم و قراردادی در آغاز سال و سمستر

·       ارسال به موقع اسناد و مدارک به روز شده اساتید به کیمته ارتقاء کیفیت و اعتبار دهی در آغاز هر سمستر

·       جمع آوری و تظیم اسناد اساتید دایم و قراردادی

·       تهیه ، ترتیب و تکمیل فورمه ها و دوسیه های استخدام استادان دایم و قراردادی که از طریق معاونت علمی معرفی میشوند

·       تهیه و طی مراحل به موقع فورمه رخصتی، مریضی، تفریحی برای اساتید متقاضی و حفاظت مناسب فورمه های مربوطه

·       طی مراحل قانونی شمولیت استادان واجد شرایط در پروسه کادری از طریق مراجع ذیربط

·       تهیه راپور ماهوار از صورت حاضری اساتید دایم و قرار دادی

·       اجراات لازم پیرامون تهیه حاضری استادان، نظارت از حاضری استادان و حفاظت از حاضری استادان

·       اشتراک در محافل اکادمیک و اداری در صورت لزوم

·       مراعات تمام مواد شامل وجایب ومکلفیت های کارمندان پوهنتون

·       اجرای سایر امور مربوطه که نظربه قانون و ضرورت به وی تفویض میگردد .

Job Requirement:

1)   داشتن سند ماستر، به بالاترازآن ارجحیت داده میشود .

2)   حداقل داشتن تجربه کاری 2 الی 4 سال مرتبط به وظیفه.


1)   داشتن ارتباطات عالی و تسلط به زبان های ملی (دری / پشتو) و انگلیسی.

2)   داشتن مهارت در برنامه های کمپیوتر ( (Ms. Office و انترنت.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired