برقی برج برق

 
Diploma   Nangarhar, Afghanistan Full Time 560
Date Posted:Nov 4, 2019
Reference:NGR@14
Closing Date:Nov 16, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:6
Gender:Male
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto

About DABS:

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کارکن مذکور بحیث برقی مسلکی غرض ترمیمات تمام عوارض و مشکلات برق در بخش مربوطه کار می نماید.

Skills Required:

Technical knowledge

Provinces to travel:

Skills Description:

 • دانستن طرزالعمل ها و شیوه های جدید دفترو استفاده از لوازم.
 • استفاده از نرم افزار های کمپیوتر جهت اجرای کار از قبیل پروگرام های آفس ، ورد ، اکسل و پاور پاینت.
 • تفهیم و نتیجه گیری از رهنمود های شفاهی و کتبی.
 • بلدیت با تمام وسایل بخش شفت مربوطه.
 • انجام کار با درنظرداشت جدول کاری به گونه موثر و مفید.

Duties & Responsibilities:

 1. نصب و انتقال کیبل های برق درتعمیرات به ګونه تخنیکی آن جهت تامین برق.
 2. نصب تجیهزات برقی وفعال سازی سیستم های برق برای اداره و تنظیم جریان برق.
 3. ترمیمات ورفع عوارض برقی در سطح اداره ومربوطات اداره حوزه.
 4. ترمیمات وسایل وتجهزات برقی مربوط به اداره موقع ضرورت.
 5. مسؤل حفظ ونگهداری وسایل وسامان الات برقی جهت صحت وسالم بودن آنها.
 6. اطاعت پذیری وانجام اوامر بوقت وزمان آن.
 7. انجام وظایف محوله بوقت و زمان آن.
 8. اجرای تمام وظايف محوله به حسن صورت بدون تعلل.
 9. حفظ ومراقبت از تجهیزات و وسایل برقی و تخنیکی.
 10. اجرای سایر وظایف در وقت ضرورت.
 11. چالانی و پرچاوی برج ها به اساس هدایت سب استیشن ها.
 12. معامله و ثبت راجستر چالانی در کتاب ژورنال.
 13. ثبت و راجستر عوارضات در کتاب ژورنال و اطلاعیه آن به مراجع ذیربط.

Job Location:

Afghanistan, Nangarhar

Qualifications:

فوق بکلوریا (14 پاس) در رشته برق

·        یک سال تجربه کاری د.

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد 

Job Keywords:

کارکن مذکور بحیث برقی مسلکی غرض ترمیمات تمام عوارض و مشکلات برق در بخش مربوطه کار می نماید.
This job is expired

Attachments:

Application Form (2).doc