بررس

  Supreme Audit Office (اداره عالی تفتیش)
Bachelor's Degree   Balkh, Afghanistan Full Time 781
Date Posted:Aug 7, 2019
Reference:000
Closing Date:Aug 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Government,Business Administration ,Accounting/Finance ,Law,Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Supreme Audit Office (اداره عالی تفتیش):

Founded:

داره عالی تفتیش، بهعنوان عالیترین نهاد بازرسی کننده امورمالی و حسابی در سطح کشور، عمری به درازای حدود یک قرن دارد. در نظامنامه اساسیه دولت علیه افغانستان که به تاریخ 01/01 /0010 مرعی االجرا شده است و نیز نظامنامه بودجه عمومی که به تاریخ 10 حمل سال 0010 جاری و مرعی االجرا شده به ادارهای تحت عنوان دیوان سنجش )اداره عالی تفتیش فعلی( تصریحشده است. با توجه به ماده )84 )نظامنامه بودجه عمومی دولت علیه افغانستان مصوب 10 حمل 0010 خورشیدی که از موجودیت نظامنامه تشکیالت اساسیه دولت علیه افغانستان قبل بر این یادآوری و در آن وظایف دیوان سنجش مشخص گردیده است، میرساند که این دیوان قبل از سال 0010 هجری شمسی یعنی سال 0011 ایجادشده است. در سال 0010 این اداره به ریاست عمومی تفتیش محاسبات تغییر نام داده و زیر اثر صدارت عظمی وقت به فعالیت آغاز نمود که منظور از تأسیس اداره مذکور، تفتیش و بازرسی امور مالی و حسابی وزارتها و ادارات دولتـی بـود و اهــداف آنرا حمایت و حراست دارایـی عامه تشکیل میداد. درسال 0000 هـ ش، به اساس تصویب شورای ملی وقت اداره مذکور بنام دیوان محاسبات مسمی گردید چنانچه در قانون محاسبات عمومیه سال )0000( )03 )ماده در مـورد صالحیتها و وظایف دیوان محاسبات و مکلفیت های سایر ادارات در برابرآن تصریح گردیده است. در سال 0080 دیوان محاسبات به ریاست تفتیش عمومی محاسبات تغییر نام داده و اولین اصولنامـه آن تحت همین نام نافــذ و در سال 0088 تعلیمات نامه تفتیش عمومی محاسبات نیز به تصویب رسید. در سال )0031 )قانون دیگـری در چهارفصل و 00 ماده تحت عنوان )قانون تفتیش محاسبات( نافذ شد. در این قانون اسم ریاست عمومی تفتیش محاسبات بنام اداره تفتیش محاسبات تذکر رفته است. مطابق به ماده )1 )قانون مذکور اداره تفتیش محاسبات مربوط به مقام ریاست جمهوری گردیده بود. در سال 0031 مقرره جدید تفتیش که آمیخته با معیارات INTOSAI و تفتیش اتحاد شـوروی و ممالک سوسیالیستی بود نافذ و اداره تفتیش محاسبات بنام ریاست عمومی کنترول و تفتیش و بعداً در سال 0011 بنام اداره کنترول و تفتیش مسمی گردید

Job Summary:

عنوان وظیفه: بررس

بست:4

وزارت یا اداره:اداره عالی بررسی

موقعیت بست:ولایت (     بلخ       )

بخش مربوطهریاست بررسی ساحوی ولایت (        بلخ             )

تعداد بست:2

گزارشده به: رئیس بررسی ساحوی ولایت (    بلخ        )

گزارش­گیر از:کارکنان تحت اثرمطابق ساختارتشکیلاتی.

کود بست:

تاریخ بازنگری:18/03/1398

هدف وظیفه: بازرسی امور مالی و حسابی مراجع تحت بازرسی طبق پلان رهنمودی با رعایت قانون ، مقررات ومعیارهای بازرسی.

Duties & Responsibilities:

1.     پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت تحقق اهداف.

2.     بازرسی امورمالی وحسابی ، موجودی های نقدی وجنسی ادارات طبق پلان رهنمودی تحت نظر وهدایت آمرگروپ بررسی جهت حصول اطمینان ازشفافیت در اجراآت آنها.

3.     همکاری با آمرگروپ بررسی درطرح وترتیب پلان های بازرسی ،گزارشات نتایج بازرسی ها در وزارت ها وادارات وسایرمراج تحت تفتیش جهت تحقق اهداف اداره عالی بررسی .

4.     شناسائی نواقص، کاستی ها، تخلفات در امور مالی وحسابی ادارات تحت بازرسی وشریک سازی آن با آمرگروپ بررسی جهت اخذ هدایت واجراآت بعدی.

5.     اتخاذتصامیم لازم دررابطه به تحریر وصدور استعلامیه های معلوماتی به شعبات ، تعقیب و پیگری آن جهت اجرای مؤثر اموربازرسی ها.

6.     مدیریت امور تحت بازرسی مربوطه طبق هدایت آمرگروپ بررسی جهت نیل به اهداف مطروحه اداره عالی بررسی.

7.     تعمیم تجارب حاصله ازمراجع بازرسی شده باسایربررسین ودیپارتمنت هاغرض آگاهی وارتقای ظرفیت مسلکی شان.

8.     ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف.

اجرای سایروظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره به وی سپرده میشود

Job Requirement:

این لایحه وظایف با درنظر داشت مواد ۷ و34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده است:

1. داشتن سند تحصیل حداقل لیسانس دریکی ازرشته های اقتصاد ، حقوق، مدیریت مالی، تجارت، اداره عامه وبه دارندگان سند های FIA/ACCA/CGAP ترجیع داده میشود

2.داشتن تجربه کاری حد اقل یکسال مرتبط به وظیفه

3.تسلط به لسان های رسمی (پشتو ودری ) وآشنایی کامل (تحریروتکلم ) به لسان انگلیسی.

4. آشنایی به پروگرام های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛Job Location:

Afghanistan, Balkh
This job is expired