بررس

  Supreme Audit Office (اداره عالی تفتیش)
Bachelor's Degree   Nangarhar, Afghanistan Full Time 750
Date Posted:Aug 7, 2019
Reference:66-90-18-05الی07
Closing Date:Aug 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Supreme Audit Office (اداره عالی تفتیش):

Founded:

داره عالی تفتیش، بهعنوان عالیترین نهاد بازرسی کننده امورمالی و حسابی در سطح کشور، عمری به درازای حدود یک قرن دارد. در نظامنامه اساسیه دولت علیه افغانستان که به تاریخ 01/01 /0010 مرعی االجرا شده است و نیز نظامنامه بودجه عمومی که به تاریخ 10 حمل سال 0010 جاری و مرعی االجرا شده به ادارهای تحت عنوان دیوان سنجش )اداره عالی تفتیش فعلی( تصریحشده است. با توجه به ماده )84 )نظامنامه بودجه عمومی دولت علیه افغانستان مصوب 10 حمل 0010 خورشیدی که از موجودیت نظامنامه تشکیالت اساسیه دولت علیه افغانستان قبل بر این یادآوری و در آن وظایف دیوان سنجش مشخص گردیده است، میرساند که این دیوان قبل از سال 0010 هجری شمسی یعنی سال 0011 ایجادشده است. در سال 0010 این اداره به ریاست عمومی تفتیش محاسبات تغییر نام داده و زیر اثر صدارت عظمی وقت به فعالیت آغاز نمود که منظور از تأسیس اداره مذکور، تفتیش و بازرسی امور مالی و حسابی وزارتها و ادارات دولتـی بـود و اهــداف آنرا حمایت و حراست دارایـی عامه تشکیل میداد. درسال 0000 هـ ش، به اساس تصویب شورای ملی وقت اداره مذکور بنام دیوان محاسبات مسمی گردید چنانچه در قانون محاسبات عمومیه سال )0000( )03 )ماده در مـورد صالحیتها و وظایف دیوان محاسبات و مکلفیت های سایر ادارات در برابرآن تصریح گردیده است. در سال 0080 دیوان محاسبات به ریاست تفتیش عمومی محاسبات تغییر نام داده و اولین اصولنامـه آن تحت همین نام نافــذ و در سال 0088 تعلیمات نامه تفتیش عمومی محاسبات نیز به تصویب رسید. در سال )0031 )قانون دیگـری در چهارفصل و 00 ماده تحت عنوان )قانون تفتیش محاسبات( نافذ شد. در این قانون اسم ریاست عمومی تفتیش محاسبات بنام اداره تفتیش محاسبات تذکر رفته است. مطابق به ماده )1 )قانون مذکور اداره تفتیش محاسبات مربوط به مقام ریاست جمهوری گردیده بود. در سال 0031 مقرره جدید تفتیش که آمیخته با معیارات INTOSAI و تفتیش اتحاد شـوروی و ممالک سوسیالیستی بود نافذ و اداره تفتیش محاسبات بنام ریاست عمومی کنترول و تفتیش و بعداً در سال 0011 بنام اداره کنترول و تفتیش مسمی گردید

Job Summary:


عنوان وظیفه:بررس

بست:3

وزارت یا اداره اداره عالی بررسی

موقعیت بست: ولایت (    ننگرهار     )

بخش مربوطه ریاست بررسی ساحوی ولایت ننگرهار

تعداد بست:1

گزارشده به:رئیس بررسی ساحوی ولایت ننگرهار

گزارش­گیر از: کارکنان تحت اثرمطابق ساختارتشکیلاتی.

کود بست:66-90-18-05الی07

تاریخ بازنگری:18/03/1398


هدف وظیفه: مدیریت، کنترول ونظارت از تطبیق پلانهای بازرسی مالی وحسابی در مراجع تحت بارزرسی مطابق به قانون، مقررات ومعیارهای بازرسی 

Duties & Responsibilities:

1.     پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت تحقق اهداف.

2.     مدیریت ونظارت از اجراآت بررسین گروپ مربوطه وتطبیق برنامه ها ی بازرسی اداره مربوطه به منظورتحقق اهداف اداره و اجراآت مؤثر طبق معیار بازرسی ها.

3.     اشتراک در بازرسی های امور مالی وحسابی ، موجودی های نقدی وجنسی ادارات طبق پلان توظیفات منحیث آمر گروپ جهت مدیریت اموربازرسی .

4.     تقسیم وظایف بین اعضای گروپ کاری در ادارات تحت بازرسی ومراقبت ازاجراآت شان در پروسه کاری جهت تحقق به موقع پلانهای بازرسی .

5.     تشخیص نواقص وکاستی ها دراجراآت مراجع تحت بازرسی وارائه نظریات مشخص اصلاحی ورهنمودی درنتایج بازرسی جهت تصحیح آن.

6.     اتخاذتصامیم وتدابیرلازم دررابطه به مطلع ساختن عاجل ریاست بررسی مربوطه حین تشخیص و مشاهده تخلفات قانونی و موارد جرمی در مراجع تحت بازرسی جهت اتخاذ تصامیم واجراآت مقتضی بعدی .

7.     ترتیب گزارشات نتایج بازرسی ها درمشوره وهماهنگی اعضای گروپ درمطابقت با قانون ، مقررات و معیارهای بررسی وارائه آن جهت تحلیل و اجراآت بعدی.

8.     ارائه مشوره های مسلکی وپیشنهادات سالم به اداره مربوطه جهت ارتقای مؤثر یت امور بازرسی ها.

9.     تعمیم تجارب حاصله ازمراجع بازرسی شده باسایربررسین ودیپارتمنت هاغرض آگاهی وارتقای ظرفیت مسلکی شان.

10.  اجرای سایروظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره به وی سپرده میشود.

ارایه گزارش ماهوار ، ربعوار و سالانه از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف.

Job Requirement:

این لایحه وظایف با درنظر داشت مواد ۷ و34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده است

1. داشتن سند تحصیل حداقل لیسانس دریکی ازرشته های اقتصاد ، حقوق ،مدیریت مالی ،تجارت ، اداره عامه وبه دارندگان سند های FIA/ACCA/CGAP ترجیع داده میشود

2.داشتن تجربه کاری حد اقل دوسال مرتبط به وظیفه

3.تسلط به لسان های رسمی (پشتو ودری ) وآشنایی کامل (تحریروتکلم ) به لسان انگلیسی

4. آشنایی به پروگرام های کمپیوتر(افیس) 

Job Location:

Afghanistan, Nangarhar
This job is expired