بررس

  Supreme Audit Office (اداره عالی تفتیش)
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 390
Date Posted:Aug 7, 2019
Reference:021 الی 016-13-90-66
Closing Date:Aug 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:6
Gender:Any
Functional Area:Government,Business Administration ,Accounting/Finance ,Law,Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Supreme Audit Office (اداره عالی تفتیش):

Founded:

داره عالی تفتیش، بهعنوان عالیترین نهاد بازرسی کننده امورمالی و حسابی در سطح کشور، عمری به درازای حدود یک قرن دارد. در نظامنامه اساسیه دولت علیه افغانستان که به تاریخ 01/01 /0010 مرعی االجرا شده است و نیز نظامنامه بودجه عمومی که به تاریخ 10 حمل سال 0010 جاری و مرعی االجرا شده به ادارهای تحت عنوان دیوان سنجش )اداره عالی تفتیش فعلی( تصریحشده است. با توجه به ماده )84 )نظامنامه بودجه عمومی دولت علیه افغانستان مصوب 10 حمل 0010 خورشیدی که از موجودیت نظامنامه تشکیالت اساسیه دولت علیه افغانستان قبل بر این یادآوری و در آن وظایف دیوان سنجش مشخص گردیده است، میرساند که این دیوان قبل از سال 0010 هجری شمسی یعنی سال 0011 ایجادشده است. در سال 0010 این اداره به ریاست عمومی تفتیش محاسبات تغییر نام داده و زیر اثر صدارت عظمی وقت به فعالیت آغاز نمود که منظور از تأسیس اداره مذکور، تفتیش و بازرسی امور مالی و حسابی وزارتها و ادارات دولتـی بـود و اهــداف آنرا حمایت و حراست دارایـی عامه تشکیل میداد. درسال 0000 هـ ش، به اساس تصویب شورای ملی وقت اداره مذکور بنام دیوان محاسبات مسمی گردید چنانچه در قانون محاسبات عمومیه سال )0000( )03 )ماده در مـورد صالحیتها و وظایف دیوان محاسبات و مکلفیت های سایر ادارات در برابرآن تصریح گردیده است. در سال 0080 دیوان محاسبات به ریاست تفتیش عمومی محاسبات تغییر نام داده و اولین اصولنامـه آن تحت همین نام نافــذ و در سال 0088 تعلیمات نامه تفتیش عمومی محاسبات نیز به تصویب رسید. در سال )0031 )قانون دیگـری در چهارفصل و 00 ماده تحت عنوان )قانون تفتیش محاسبات( نافذ شد. در این قانون اسم ریاست عمومی تفتیش محاسبات بنام اداره تفتیش محاسبات تذکر رفته است. مطابق به ماده )1 )قانون مذکور اداره تفتیش محاسبات مربوط به مقام ریاست جمهوری گردیده بود. در سال 0031 مقرره جدید تفتیش که آمیخته با معیارات INTOSAI و تفتیش اتحاد شـوروی و ممالک سوسیالیستی بود نافذ و اداره تفتیش محاسبات بنام ریاست عمومی کنترول و تفتیش و بعداً در سال 0011 بنام اداره کنترول و تفتیش مسمی گردید

Job Summary:

هدف وظیفه : بازرسی امور مساعدت های خارجی دروزارت ها وادارات دولتی طبق پلان رهنمودی با رعایت قانون،

               مقررات ومعیارهای بازرسی .

Skills Required:

Office Packages (MS Word, MS Excel, PowerPoint)General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·        آشنائی با پروگرام های کمپیوتر( ورد واکسل) و لسان انگلیسی

·        توانائی مدیریت، و ارتباطات را داشته باشد.

Duties & Responsibilities:

  1. ترتیب پلان کاری مربوطه درمطابقت با پلان رهنمودی وارائه آن به سربررس جهت تائید.
  2. بازرسی امورمساعدت های خارجی ادارات طبق پلان رهنمودی تحت نظر وهدایت بررس جهت حصول اطمینان ازشفافیت در اجراآت آنها.
  3. همکاری با بررس درطرح وترتیب پلان های بازرسی ،گزارشات نتایج بازرسی ها در وزارت ها وادارات جهت تحقق اهداف اداره عالی بررسی .
  4. شناسائی نواقص ، کاستی ها ، تخلفات د ر امور مساعدت های خارجی در ادارات تحت بازرسی و شریک سازی آن با بررس جهت اخذ هدایت واجراآت بعدی.
  5. تحریر و صدور استعلامیه های معلوماتی به شعبات ، تعقیب و پیگری آن جهت اجرای مؤثر بازرسی ها.
  6. تطبیق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه دراموربازرسی و ارزیابی پروپوزل ها، مؤثریت، اقتصادیت کارهای انجام شده، وجوه بدست آورده شده از دونرها و مصارف دقیق آن، کیفیت کاردرپروژه ها و پیشرفت کار در وزارت ها و ادارات مستقل دولتی .
  7. اتخاذ تصامیم مؤثردرراستای تحقق اهداف و پروگرام های اداره عالی بررسی .
  8. مدیریت امور تحت بازرسی مربوطه طبق هدایت سربررس جهت نیل به اهداف مطروحه اداره عالی بررسی
  9. تعمیم تجارب حاصله ازمراجع بررسی شده با سایر بررسین و دیپارتمنت هاغرض آگاهی وارتقای ظرفیت مسلکی شان.
  10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره به وی سپرده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل

داشتن سند تحصیلی لیسانس اقتصاد ،نظر به ماده (6) فقره (2) جز (1) قانون اداره عالی بررسی.

 

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

Job Keywords:

بررس
This job is expired