بررس عملکرد

  Supreme Audit Office (اداره عالی تفتیش)
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 481
Date Posted:Aug 7, 2019
Reference:009 الی 700 -14-90-66
Closing Date:Aug 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Government,Accounting/Finance ,Law,Business Administration ,Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Supreme Audit Office (اداره عالی تفتیش):

Founded:

داره عالی تفتیش، بهعنوان عالیترین نهاد بازرسی کننده امورمالی و حسابی در سطح کشور، عمری به درازای حدود یک قرن دارد. در نظامنامه اساسیه دولت علیه افغانستان که به تاریخ 01/01 /0010 مرعی االجرا شده است و نیز نظامنامه بودجه عمومی که به تاریخ 10 حمل سال 0010 جاری و مرعی االجرا شده به ادارهای تحت عنوان دیوان سنجش )اداره عالی تفتیش فعلی( تصریحشده است. با توجه به ماده )84 )نظامنامه بودجه عمومی دولت علیه افغانستان مصوب 10 حمل 0010 خورشیدی که از موجودیت نظامنامه تشکیالت اساسیه دولت علیه افغانستان قبل بر این یادآوری و در آن وظایف دیوان سنجش مشخص گردیده است، میرساند که این دیوان قبل از سال 0010 هجری شمسی یعنی سال 0011 ایجادشده است. در سال 0010 این اداره به ریاست عمومی تفتیش محاسبات تغییر نام داده و زیر اثر صدارت عظمی وقت به فعالیت آغاز نمود که منظور از تأسیس اداره مذکور، تفتیش و بازرسی امور مالی و حسابی وزارتها و ادارات دولتـی بـود و اهــداف آنرا حمایت و حراست دارایـی عامه تشکیل میداد. درسال 0000 هـ ش، به اساس تصویب شورای ملی وقت اداره مذکور بنام دیوان محاسبات مسمی گردید چنانچه در قانون محاسبات عمومیه سال )0000( )03 )ماده در مـورد صالحیتها و وظایف دیوان محاسبات و مکلفیت های سایر ادارات در برابرآن تصریح گردیده است. در سال 0080 دیوان محاسبات به ریاست تفتیش عمومی محاسبات تغییر نام داده و اولین اصولنامـه آن تحت همین نام نافــذ و در سال 0088 تعلیمات نامه تفتیش عمومی محاسبات نیز به تصویب رسید. در سال )0031 )قانون دیگـری در چهارفصل و 00 ماده تحت عنوان )قانون تفتیش محاسبات( نافذ شد. در این قانون اسم ریاست عمومی تفتیش محاسبات بنام اداره تفتیش محاسبات تذکر رفته است. مطابق به ماده )1 )قانون مذکور اداره تفتیش محاسبات مربوط به مقام ریاست جمهوری گردیده بود. در سال 0031 مقرره جدید تفتیش که آمیخته با معیارات INTOSAI و تفتیش اتحاد شـوروی و ممالک سوسیالیستی بود نافذ و اداره تفتیش محاسبات بنام ریاست عمومی کنترول و تفتیش و بعداً در سال 0011 بنام اداره کنترول و تفتیش مسمی گردید

Job Summary:

عنوان وظیفه      : بررس عملکرد

وزارت/اداره        : اداره عالی بررسی

موقعیت            : کابل

بخش                 : ریاست بررسی عملکرد ومحیط زیست 

بست                 : (4)

تعداد بست        : (2)

گزارشدهی به      : بررس

گزارشگیری از    : ندارد

کود                 : 009 الی 700 -14-90-66

هدف وظیفه: بازرسی عملکرد وزارت ها وادارات دولتی طبق پلان رهنمودی بارعایت قانون ،مقررات ومعیارهای بررسی 

Skills Required:

Office Packages (MS Word, MS Excel, PowerPoint)General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

·        آشنائی با پروگرام های کمپیوتر ( ورد واکسل ) ولسان انگلیسی

·        داشتن مهارت مسلکی ومدیریتی .

Duties & Responsibilities:

  1. طرح و ترتیب پلان کاری مربوطه در مطابقت با پلان رهنمودی وارائه آن به بررس جهت تائید.
  2. بازرسی عملکرد وزارت ها و ادارات طبق پلان رهنمودی تحت نظر وهدایت بررس جهت حصول اطمینان ازشفافیت در اجراات کاری.
  3. همکاری با بررس درطرح وترتیب پلان های بازرسی ،گزارشات نتایج بازرسی ها در وزارت ها و ادارات جهت تحقق اهداف اداره عالی بررسی .
  4. شناسائی نواقص و کاستی ها، تخلفات در عملکرد وزارت ها و ادارات در برنامه های اقتصادی و انکشافی شان و شریک سازی آن با بررس جهت اخذ هدایت واجراات بعدی.
  5. تحریر وصدور استعلامیه های معلوماتی به شعبات، تعقیب و پیگری آن جهت اجرای مؤثر بازرسی اداره عالی بررسی
  6. اتخاذ تصمیم مؤثر دررئیس تحقق اهداف و پروگرام های اداره عالی بررسی .
  7. مدیریت امور تحت بازرسی مربوطه طبق هدایت بررس جهت نیل به اهداف مطروحه اداره عالی بررسی.
  8. تعمیم تجارب حاصله ازمراجع بازرسی شده با سایر بررسین و دیپارتمنت ها غرض آگاهی وارتقای ظرفیت مسلکی شان.
  9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات، اهداف و پالیسی اداره سپرده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.     درجه تحصیل

داشتن سند تحصیلی لیسانس اقتصاد نظر به ماده (6) فقره (2) جز (1) قانون اداره عالی بررسی.     

2.تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

 یکسال مرتبط به وظیفه

Job Keywords:

بررس عملکرد
This job is expired