بررس عملکرد

  Supreme Audit Office (اداره عالی تفتیش)
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 516
Date Posted:Aug 7, 2019
Reference:66-90-14-05الی020
Closing Date:Aug 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:9
Gender:Any
Functional Area:Government,Economic Growth,Accounting/Finance ,Law,Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Supreme Audit Office (اداره عالی تفتیش):

Founded:

داره عالی تفتیش، بهعنوان عالیترین نهاد بازرسی کننده امورمالی و حسابی در سطح کشور، عمری به درازای حدود یک قرن دارد. در نظامنامه اساسیه دولت علیه افغانستان که به تاریخ 01/01 /0010 مرعی االجرا شده است و نیز نظامنامه بودجه عمومی که به تاریخ 10 حمل سال 0010 جاری و مرعی االجرا شده به ادارهای تحت عنوان دیوان سنجش )اداره عالی تفتیش فعلی( تصریحشده است. با توجه به ماده )84 )نظامنامه بودجه عمومی دولت علیه افغانستان مصوب 10 حمل 0010 خورشیدی که از موجودیت نظامنامه تشکیالت اساسیه دولت علیه افغانستان قبل بر این یادآوری و در آن وظایف دیوان سنجش مشخص گردیده است، میرساند که این دیوان قبل از سال 0010 هجری شمسی یعنی سال 0011 ایجادشده است. در سال 0010 این اداره به ریاست عمومی تفتیش محاسبات تغییر نام داده و زیر اثر صدارت عظمی وقت به فعالیت آغاز نمود که منظور از تأسیس اداره مذکور، تفتیش و بازرسی امور مالی و حسابی وزارتها و ادارات دولتـی بـود و اهــداف آنرا حمایت و حراست دارایـی عامه تشکیل میداد. درسال 0000 هـ ش، به اساس تصویب شورای ملی وقت اداره مذکور بنام دیوان محاسبات مسمی گردید چنانچه در قانون محاسبات عمومیه سال )0000( )03 )ماده در مـورد صالحیتها و وظایف دیوان محاسبات و مکلفیت های سایر ادارات در برابرآن تصریح گردیده است. در سال 0080 دیوان محاسبات به ریاست تفتیش عمومی محاسبات تغییر نام داده و اولین اصولنامـه آن تحت همین نام نافــذ و در سال 0088 تعلیمات نامه تفتیش عمومی محاسبات نیز به تصویب رسید. در سال )0031 )قانون دیگـری در چهارفصل و 00 ماده تحت عنوان )قانون تفتیش محاسبات( نافذ شد. در این قانون اسم ریاست عمومی تفتیش محاسبات بنام اداره تفتیش محاسبات تذکر رفته است. مطابق به ماده )1 )قانون مذکور اداره تفتیش محاسبات مربوط به مقام ریاست جمهوری گردیده بود. در سال 0031 مقرره جدید تفتیش که آمیخته با معیارات INTOSAI و تفتیش اتحاد شـوروی و ممالک سوسیالیستی بود نافذ و اداره تفتیش محاسبات بنام ریاست عمومی کنترول و تفتیش و بعداً در سال 0011 بنام اداره کنترول و تفتیش مسمی گردید

Job Summary:

عنوان وظیفه: بررس عملکرد

بست:3

وزارت یا اداره: اداره عالی بررسی

موقعیت بست: کابل (    مرکز     )

بخش مربوطهریاست بررسی عملکرد ومحیط زیست

تعداد بست:9 بست

گزارشده به: رئیس بررسی عملکرد ومحیط زیست 

گزارش­گیر از:کارکنان تحت اثرمطابق ساختارتشکیلاتی.

کود بست: 66-90-14-05الی020

تاریخ بازنگری:18/03/1398

هدف وظیفه: مدیریت،کنترول ونظارت ازتظبیق برنامه های بازرسی عملکرد در وزارت ها وادارات دولتی مطابق به قانون ومعیار های بررسی عملکرد


Skills Required:

GeneralOffice Packages (MS Word, MS Excel, PowerPoint)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

1.     ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت تحقق اهداف.

2.     مدیریت ونظارت از اجراات بررسین گروپ مربوطه وحصول اطمینان از استخدام وآموزش ورشد آنها جهت تطبیق مؤثربرنامه ها ی بازرسی د ر ادارات.

3.     اشتراک در بازرسی های عملکرد در وزارت ها و ادارات منحیث رئیس گروپ جهت تطبق مؤثر وبه موقع پلانها.

4.     تقسیم وظایف بین اعضای گروپ کاری در ادارات تحت بازرسی ومراقبت ازاجراات کاری شان در پروسه جهت تحقق بازرسی بصورت معیاری ومطابق به قانون .

5.     تشخیص نواقص وکاستی ها دراجراات کاری مراجع تحت بازرسی وارائه نظریات مشخص اصلاحی ورهنمودی جهت تصحیح آن.

6.     مطلع ساختن عاجل رئیس مربوطه حین تشخیص و مشاهده تخلفات قانونی و موارد جرمی در مراجع تحت بازرسی جهت اتخاذ تصمیم

7.     ترتیب گزارشات نتایج بازرسی در مشوره وهماهنگی با اعضای گروپ کاری درمطابقت با قانون ، مقررات ومعیار های بررسی وارائه آن جهت تحلیل و اجراات بعدی.

8.     اتخاذ تصمیم در رئیس تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه دراموربازرسی عملکرد وزارت ها وادارات دولتی.

9.     ارایه گزارش ماهوار ، ربعوار و سالانه از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف؛

10.  اجرای سایروظایف که ازطرف رئیس ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات ،اهداف و پالیسی اداره سپرده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

  این لایحه وظایف با درنظر داشت مواد ۷ و34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده است

1. داشتن سند تحصیل حداقل لیسانس دریکی ازرشته های اقتصاد، حقوق، اداره وتجارت ،مدیریت مالی، اداره عامه وبه دارندگان سند های FIA/ACCA/CGAP ترجیع داده میشود

2.داشتن تجربه کاری حد اقل دوسال مرتبط به وظیفه

3.تسلط به لسان های رسمی (پشتو ودری ) وآشنایی کامل (تحریروتکلم ) به لسان انگلیسی

4. آشنایی به پروگرام های کمپیوتری مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

بررس عملکرد
This job is expired