بررس تکنالوژی معلوماتی

  Supreme Audit Office (اداره عالی تفتیش)
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 2492
Date Posted:Nov 6, 2019
Reference:sao
Closing Date:Nov 14, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Database Developing,Computer Science,IT - Software,Information Technology
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Supreme Audit Office (اداره عالی تفتیش):

Founded:

This is Supreme Audit Office

Job Summary:

هدف وظیفه: مدیریت، کنترول ونظارت ازتطبیق پلان های تکنالوژی درادارات بودجوی مرکزی مطابق به قوانین، مقررات ومعیارات بازرسی  

Duties & Responsibilities:

صلاحیت ومسؤلیت های وظیفوی:

1.       تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعیین شده.

2.       مدیریت و نظارت از اجراات گروپ مربوطه ، آموزش آنها و تطبیق برنامه های بازرسی اداره مربوطه به منظور تحقق اهداف اداره و اجراات موثر طبق معیار بازرسی .

3.       تقسیم وظایف بین اعضای گروپ در ادارات تحت بازرسی و مراقبت از اجراات شان در پروسه کاری جهت تحقق بموقع پلان های بازرسی .

4.       تشخیص نواقص و کاستی های سیستم ها در مراجع تحت بازرسی و ارایه نظریات مشخص اصلاحی و رهنمودی در نتایج بازرسی جهت تصحیح آن.

5.       بررسی منظم سرور ها ، فایروال ها ، سویج سیستم ها عامل ، فریم ویر های ، تحلیل اطلاعات سیستم ها تحت بازرسی جهت حصول اطمنیان .

6.       بررسی کنترول ها داخلی سیستم های اطلاعاتی یا ITGC و اجرای پنتریشن جهت حصول اطمینان

7.       ترتبیب گزارشات نتایج بازرسی ها در مشوره و هماهنگی به اعضای گروپ در مطابقت به قانونین معیار های ISO2001/2 ، کوبت ، CEH ، سازمان بین تفتیش تکنالوژی معلوماتی و اتحادیه مفتیشن تکنالوژی معلوماتی انتوسای

8.       بررسی سرورهای و ارایه مشوره های مسلکی به ادارات مربوطه جهت از سوء استفاده ها و اتخاذ تدابیر لازم با هدف رفع نواقص و اتخاذ تصامیم در امر تحقیق اهداف اداره .

9.       ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه.

10.   مدیریت و مراقبت کارکنان تحت اثر،بمنظور حصول اطمینان از استخدام،رشد، تشویق و آموزش آنها،

11.   انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها،سیمینار ها و آموزش های جریان کار؛

12.   ارایه گزارش ماهوار ، ربعوار و سالانه از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف.

13.   اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.


Job Requirement:

شرایط استخدام ،سطح تحصیل وتجربه کاری : 

  این لایحه وظایف با درنظر داشت مواد ۷ و34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده است .

1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته های: کمپیوترساینس ،تکنالوژی معلوماتی، مدیریت تکنالوژی معلوماتی ،برنامه های کمپیوتری،پروگرام نویسی،تکنالوژی معاصر و سیستم های معلوماتی وبه درجه تحصیل بالاتر ارجیحت داده میشود  

2.داشتن تجربه کاری حد اقل دوسال در بخش تکنالوژی معلوماتی،توسعه و انکشاف سیستم ها و به تجربه کاری در بررسی سیستم ها و تکنالوژی معلوماتی ترجیح  داده میشود.

3.تسلط به لسان های رسمی (پشتو ودری ) وآشنایی کامل (تحریروتکلم ) به لسان انگلیسی.

4. آشنایی به پروگرام های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. 3.تسلط به لسان های رسمی (پشتو ودری ) وآشنایی کامل (تحریروتکلم ) به لسان انگلیسی.

4. آشنایی به پروگرام های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. 


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

فورم نهایی درخواستی بست های خدمات اداره عالی بررسی.pdf