بررس

  Supreme Audit Office (اداره عالی تفتیش)
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 422
Date Posted:Aug 7, 2019
Reference:66-90-05-009الی0019
Closing Date:Aug 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:8
Gender:Any
Functional Area:Government,Business Administration ,Law,Accounting/Finance
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Supreme Audit Office (اداره عالی تفتیش):

Founded:

داره عالی تفتیش، بهعنوان عالیترین نهاد بازرسی کننده امورمالی و حسابی در سطح کشور، عمری به درازای حدود یک قرن دارد. در نظامنامه اساسیه دولت علیه افغانستان که به تاریخ 01/01 /0010 مرعی االجرا شده است و نیز نظامنامه بودجه عمومی که به تاریخ 10 حمل سال 0010 جاری و مرعی االجرا شده به ادارهای تحت عنوان دیوان سنجش )اداره عالی تفتیش فعلی( تصریحشده است. با توجه به ماده )84 )نظامنامه بودجه عمومی دولت علیه افغانستان مصوب 10 حمل 0010 خورشیدی که از موجودیت نظامنامه تشکیالت اساسیه دولت علیه افغانستان قبل بر این یادآوری و در آن وظایف دیوان سنجش مشخص گردیده است، میرساند که این دیوان قبل از سال 0010 هجری شمسی یعنی سال 0011 ایجادشده است. در سال 0010 این اداره به ریاست عمومی تفتیش محاسبات تغییر نام داده و زیر اثر صدارت عظمی وقت به فعالیت آغاز نمود که منظور از تأسیس اداره مذکور، تفتیش و بازرسی امور مالی و حسابی وزارتها و ادارات دولتـی بـود و اهــداف آنرا حمایت و حراست دارایـی عامه تشکیل میداد. درسال 0000 هـ ش، به اساس تصویب شورای ملی وقت اداره مذکور بنام دیوان محاسبات مسمی گردید چنانچه در قانون محاسبات عمومیه سال )0000( )03 )ماده در مـورد صالحیتها و وظایف دیوان محاسبات و مکلفیت های سایر ادارات در برابرآن تصریح گردیده است. در سال 0080 دیوان محاسبات به ریاست تفتیش عمومی محاسبات تغییر نام داده و اولین اصولنامـه آن تحت همین نام نافــذ و در سال 0088 تعلیمات نامه تفتیش عمومی محاسبات نیز به تصویب رسید. در سال )0031 )قانون دیگـری در چهارفصل و 00 ماده تحت عنوان )قانون تفتیش محاسبات( نافذ شد. در این قانون اسم ریاست عمومی تفتیش محاسبات بنام اداره تفتیش محاسبات تذکر رفته است. مطابق به ماده )1 )قانون مذکور اداره تفتیش محاسبات مربوط به مقام ریاست جمهوری گردیده بود. در سال 0031 مقرره جدید تفتیش که آمیخته با معیارات INTOSAI و تفتیش اتحاد شـوروی و ممالک سوسیالیستی بود نافذ و اداره تفتیش محاسبات بنام ریاست عمومی کنترول و تفتیش و بعداً در سال 0011 بنام اداره کنترول و تفتیش مسمی گردید

Job Summary:

عنوان وظیفه: بررس

بست: 3

وزارت یا اداره: اداره عالی بررسی

موقعیت بست: کابل(    مرکز    )

بخش مربوطه: ریاست تفتیش داخلی کنترول و کیفیت

تعداد بست:8

گزارشده به: آمرتفتیش داخلی

گزارش­گیر از: کارکنان تحت اثرمطابق ساختارتشکیلاتی.

کود بست:66-90-05-009الی0019

تاریخ بازنگری: 18/03/1398


هدف وظیفه: مدیریت،کنترول ونظارت ازتطبیق پلانهای اجرای کنترول سیستم داخلی درادارات بودجوی مرکزی مطابق به قانون،مقررات ومعیار های کنترول سیستم داخلی

Skills Required:

Office Packages (MS Word, MS Excel, PowerPoint)General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

1.  ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت تحقیق اهداف.

2.  مدیریت ونظارت از اجراات اجرا کننده گان کنترول سیستم داخلی ادارات مستقل تحت کنترول، آموزش آنها وتطبیق برنامه های اجرای کنترول به منظورتحقق اهداف اداره و اجراات مؤثر طبق معیارات کنترول سیستم داخلی.

3.  اشتراک در اجرای کنترول سیستم داخلی ادارات طبق پلان توظیفات منحیث آمر گروپ جهت مدیریت امورکنترول.

4.  تقسیم وظایف بین اعضای گروپ کاری در ادارات تحت کنترول ومراقبت ازاجراآت شان در پروسه کاری جهت تحقق به موقع پلانهای کنترول سیستم داخلی .

5.  اجرای کنترول سیستم داخلی ادارات بررسی داخلی جهت اظهار نظر پیرامون چگونگی موثریت آنها مطابق پلان مطروحه .

6.  تشخیص نواقص وکاستی ها دراجراآت مراجع تحت کنترول وارائه نظریات مشخص اصلاحی ورهنمودی جهت تصحیح آن.

7.  اتخاذتصامیم وتدابیرلازم دررابطه به مطلع ساختن عاجل ریاست بخش حین تشخیص و مشاهده تخلفات قانونی و موارد جرمی در مراجع تحت کنترول جهت اتخاذ تصامیم واجراآت مقتضی بعدی .

8.  ترتیب گزارشات نتایج اجرای کنترول سیستم داخلی به مشوره وهماهنگی اعضای گروپ درمطابقت با قانون ، مقررات و معیارهای کنترول سیستم داخلی وارائه آن جهت تحلیل و اجراآت بعدی.

9.  ارائه مشوره های مسلکی وپیشنهادات سالم به اداره مربوطه جهت ارتقای مؤثریت امور کنترول سیستم داخلی.

10.          تعمیم تجارب حاصله ازمراجع بررسی و کنترول شده باکارمندان مسلکی ودیپارتمنت هاغرض آگاهی وارتقای ظرفیت مسلکی شان.

11.          تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر؛

12.          ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف؛

اجرای سایروظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره به وی سپرده میشود

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

  این لایحه وظایف با درنظر داشت مواد ۷و34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده است:

1. داشتن سند تحصیل حداقل لیسانس دریکی ازرشته های اقتصاد، حقوق، تجارت، مدیریت مالی، اداره عامه وبه دارندگان سند های FIA/ACCA/CGAP /CIAترجیع داده میشود.

2.داشتن تجربه کاری حد اقل دوسال مرتبط به وظیفه.

3.تسلط به لسان های رسمی (پشتو و دری ) وآشنایی کامل (تحریروتکلم ) به لسان انگلیسی

4. آشنایی به پروگرام های کمپیوتر مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

بررس
This job is expired