بست 3 مدیر احصائیه

  شاروالی کابل
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 985
Date Posted:May 15, 2019
Reference:KM-TF-05
Closing Date:May 25, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Administrative
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است

Job Summary:

مدیریت امورجمع آوری معلومات وارقام احصائیوی غرض ترتیب دیتابیس ناحیه .

Skills Required:

Custom Expert

Duties & Responsibilities:

1.      طرح وترتیب پلان کاری به منظور ترتیب وتنظیم مؤثر وقابل استفاده دیتابیس ناحیه مربوطه.

2.      مدیریت کارکن مربوط غرض حصول اطمینان ازاستخدام ، آموزش واجراات درامورجمع آوری معلومات و ارقام احصائیوی برای ترتیب دیتابیس اداره.

3.      جمع آوری معلومات مؤثق ازشعبات ذیربط و ساحه غرض تثبیت حدود جغرافیائی فعالیت ناحیه ( پاسپورت).

4.      ریکارد فعالیتها و اجراات تمام شعبات ریاست ناحیه غرض تهیه گزارشات کاری وارسال به مراجع ذیربط.

5.      جمع آوری معلومات واحصائیه دقیق در رابطه به ساختمانهای پلانی وغیرپلانی ، ملکیت ها وجایدادهای شخصی ودولتی ،اصناف بصورت کتگوری شده ،تعداد سرای ها ،مارکیتها ،دوکاکین ،واحد های اداری وتجارتی دولتی وشخصی ،تعداد خانوار ونفوس ثابت ومتغیر افراد ،تعداد موسسات تعلیمی وآموزشی ،تعداد شاگردان مکتب رو دخترانه وپسرانه ....غرض ترتیب دیتابیس جامع معلوماتی برای ناحیه.

6.      ثبت نمرات زمین ویا خانه های مسکونی ، شخصی ،کرائی ،گروی ،زمین ها ی سفید ومستردی غرض تکمیل دیتابیس معلوماتی ناحیه مربوط.

7.      ثبت تعداد جایدادهای تحت استملاک ، ملکیتهای بکرایه داده شده شاروالی و ملکیت های مؤقتی غرض تکمیل معلومات دردیتابیس

8.      حصول معلومات ازآمریت عواید و شعبات ذیربط غرض درج وثبت آن دردیتابیس به وارائه معلومات تحلیلی ومقایسوی ازسطح جمع آوری عواید به مقامات ذیصلاح .

9.      مراقبت ازتطبیق اهداف و پروگرام های اداره واتخاذ تصمیم درامرتحقق آن . 

10.   اجرای سایروظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح درمطابقت به قانون ،مقررات واهداف اداره سپرده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

1.     درجه تحصیل

o       داشتن حد اقل درجه تحصیلی لیسانس در رشته های اقتصاد و احصائیه به دارندگان درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

2.     تجارب لازمه :

o       حد اقل داشتن دوسال تجربه کاری بطور رسمی در ادارات دولتی الزامی میباشد.

3.     مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o      توانائی و مهارت درطرح ودییزاین دیتابیس

o      مهارت و توانائی درارتباطات .

o      توانائی پلانگذاری وارتباطات و آشنائی با پروگرامهای کمپیوتر( ورد واکسل)

o      تسلط به (به لسان های ملی وآشنائی به لسان انگلیسی)

This job is expired