بست 3 مدیر عمومی عواید نواحی

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1244
Date Posted:May 15, 2019
Reference:KM-DE-01
Closing Date:May 25, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:4
Gender:Any
Functional Area:Accounting/Finance
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 - 3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل استشاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل استJob Summary:

هدف وظیفه: رهبری امورجمع آوری عواید بابت صفائی ، تخلفات، کرایه جات و توزیع جوازاصناف مطابق به قانون ،مقررات ولوایح موجود .


Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

 مهارت های دیگر(كورس های كوتاه مدت، آموزش داخل خدمت وغیره)

o      داشتن مهارتهای مدیریتی  ومسلکی

o     توانائی ومهارت درامورمالی

o     استفاده درست از پروگرام های كمپیوتر (ورد و اكسل)

o     تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور وبلدیت به زبان انگلیسی Duties & Responsibilities:

مسولیت های وظیفوی:

1.     طرح وترتیب پلان آمریت عواید درمطابقت به پلان عمومی داده شده  وتکثیرپلان منظورشده به بخش های دارای منابع عوایدی به منظور انسجام و تحقق به موقع هدف داده شده .

2.     مدیریت کارکنان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از آموزش ، استخدام وتحقق اهداف وبرنامه ها ی اداره دربخش جمع آوری عواید.

3.     رهبری کارکنان بخش عواید درامورتحصیل محصول صفایی ، تخلفات ، کرایه جات، جواز اصناف وسایربخش های عواید به منظورمؤثریت وبهبود دراجراات شان .

4.     مطالعه ،تحلیل و بررسی گزارشات ارائه شده بخشهای تحت اثر پیرامون جمع آوری عواید وتطبیق پلان عوایدی جهت حصول اطمینان ازتحقق درست هدف داده شده .

5.     نظارت از پروسه جمع آوری عواید به منظور حصول اطمینان ازتحقق هدف تعیین شده

6.     کنترول ازثبت دفاترکرایه جات ،تحصیل باقیات محصول صفایی، جواز،ملکیت های شخصی و دولتی به منظور حصول اطمینان ازانسجام امور ومهرونشانی شد دفاترمتذکره .

7.     حصول اطمینان ازتنظیم و ترتیب دفاتر محصولات صفایی جایدادهای پلانی وغیرپلانی سالانه ، دفاتربقایا ،دفاتربانکی غرض ریکارد محاسبوی وحصول عواید باقیمانده ذمت اشخاص و نهاد های دولتی.

8.     بررسی ازصورت ترتیب و تنظیم دفاتربانکی مطابق آویزهای بانکی وثبت ان به دفاتر بانکی غرض تأمین نظم کاری و محاسبوی.

9.     سهم گیری درپروسه قیمت گذاری جایدادها دربخش خرید وفروش وطی مراحل فورم های دورانی آن و کسب اطمینان از ترتیب راپورهای عوایدی هفته وار،ماهوارمطابق صورت حساب بانک غرض ارسال به مراجع ذیربط

10.  ارائه مشوره های مؤثر پیرامون موارد املاکی و قیمت گذاری جهت بهبود دراجراات بخشهای متذکره.

11.  مراقبت ازتطبیق برنامه های اداره دربخش جمع آوری عواید واتخاذ تصمیم درامرتحصیل باقیات محصول صفایی جایدادها ، کرایه جات ، جوازصنفی و مندوی ها غرض تحقق هدف تعیین شده.

12.  اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره سپرده میشود .


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

.1 حداقل درجه تحصیل

o     لیسانس اقتصاد و اداره و تجارت و به دارندگان درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

 .2تجارب لازم (نوع و مدت زمان تجربه)

o     حد اقل داشتن دوسال تجربه کاری بطور رسمی در ادارات دولتی الزامی میباشد


Job Keywords:

KM
This job is expired