بست 3 مدیرعمومی اداری ناحیه چهاردهم

  شاروالی کابل
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 780
Date Posted:May 15, 2019
Reference:KM-TF-02
Closing Date:May 25, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Administrative
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است

Job Summary:

تأمین خدمات حمایوی دربخش منابع بشری ، اجناس ، اداری وتکنالوژی معلوماتی برای ریاست ناحیه، ترتیب پیشنهاد، استعلام و مکاتیب

Skills Required:

Custom Expert

Duties & Responsibilities:

1.     تهیه و ترتیب پلان مدیریت عمومی اداری جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده اداره.

2.     مدیریت و نظارت از کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان از رشد ،آموزش واجراات شان درامور منابع بشری ، اجناس ، اداری و تکنالوژی معلوماتی .

3.     بررسی ازاجراات دربخش اداری ،تهیه اجناس بصورت یومیه غرض حصول اطمینان از روند سالم کاری دربخش مربوطه.

4.     مراقبت ازتعمیر ، اثاثیه ، لوازم و تجهیزات دفتری ، امورحفظ ومراقبتی ، پاکی وصفایی ناحیه غرض فراهم آوری سهولتهای حمایوی برای کارکنان ناحیه.

5.     تجهیز شعبات ناحیه با تکنالوژی معلوماتی درهماهنگی با بخش تدارکات شاروالی حسب هدایت رئیس ناحیه.

6.     ارائه پیشنهادات به مقام شاروالی پیرامون امورترمیم ساختمان ، خریداری اجناس و لوازم دفتری مورد نیازناحیه .

7.     حصول اطمینان از معامله ،ثبت طی مراحل فورمه های استخدام کارکنان خدماتی ،تبدیلی، انفکاک وخدمتی و بدسترس قرارگرفتن احکام ،فرامین ومصوبات به شعبات مربوط ریاست ناحیه.

8.     تأمین ارتباط با ریاست منابع بشری جهت هماهنگی امورارزیابی اجراات وظیفوی ،تشکیلاتی، استخدام ، امورذاتی ، آموزش ها و مصؤنیت وصحت کارکنان ناحیه .

9.     رهنمائی شعبات تحت اثر دروظایف شان دربخش منابع بشری ، اجناس ، اداری وتکنالوژی معلوماتی عرض مؤثریت بیشتر دراجراات شان.

10. مراقبت ازتطبیق اهداف و پروگرام های شاروالی دربخش حمایوی واتخاذ تصمیم درامرتحقق آن .

11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود. 

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.     درجه تحصیل :

·        داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس به دارنده تحصیلات بیشتردراداره ومنجمنت وعلوم اجتماعی وتکنالوژی معلوماتی ارجعیت داده میشود .

2.     تجارب لازمه: ( نوع و مدت زمان تجربه)

·        داشتن حداقل دو سال تجربه کاری بطوررسمی دریکی از دفاتردولتی الزامی میباشد

3.     مهارت های دیگر :( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ) .

·        داشتن مهارت لازم دراموراداری

·        داشتن توانائی های مدیریتی

·        تسلط به یکی از لسان های رسمی کشوروآشنائی با پروگرام های کمپیوتر( ورد، اکسل).

This job is expired