بست 4 مدیر عمومی ترانسپورت/ ریاست مالی واداری

  وزارت اطلاعات وفرهنگ
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 758
Date Posted:Aug 4, 2019
Reference: 36-90-05-037
Closing Date:Sep 10, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Procurement
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت اطلاعات وفرهنگ:

Founded:  

اهداف وزارت اطلاعات وفرهنگ: وزارت اطلاعات وفرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید. 1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات ازطریق رسانه های همگانی (اخبار ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون وآژانس های خبری ) به مردم. 2. درعرصه فرهنگ : معرفی آثار باستانی ، آبدات تاریخی ، موزیم ملی، کتابخانه های عامه ، آرشیف ملی وسایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی وبین المللی وتوسعه ، حفاظت وحراست ازآنها. 3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری ازطریق تیاتر ، فلم ، موسیقی ، نگارستان مل ومرکزآموزشی غلام محمد میمنگی وتقویت همه این ساحات . 4. درعرصه توریزم :جهانی ساختن فرهنگ وتاریخ افغانستان توسط توریزم وکوشش برای جلب سیاحین ازطریق معینیت گرحندوی نقش اساسی دربالا بردن عاید ملی وفقرزدائی ازطریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت وصنایع دستی. 5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان وتشویق آنها در عرصه های مختلف درمرکز وولایات. همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

Job Summary:

تنظیم و انسجام امور ترانسپورت و تخنیک وسایط وزارت اطلاعات و فرهنگ.

Skills Required:

Class Management

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o      آشنائی با پروگرام های کمپیوتر(ورد و اکسل)

o      توانائی در اداره ، مدیریت و ارتباطات


Duties & Responsibilities:

 مسؤلیت های وظیفوی:

 

  1. طرح و ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان آمریت خدمات به منظور نیل به اهداف تعین شده.
  2. تنظیم و نهایی ساختن حواله های روغنیات و پرزه جات وسایط نقلیه به منظور استفاده موثر از آن.
  3. بررسی از پیشنهادات ترمیم عراده جات به منظور صحت بودن و جلوگیری از سوء استفاده.
  4. تهیه و آماده ساختن کتابچه های سیر و گردش وسایط نقلیه و نظارت از خانه پوری آن منظور صرفه جویی در حواله های روعنیات.
  5. ایجاد و انکشاف میکانیزم به منظور استفاده بهتر از وسایط نقلیه وزارت.
  6. حصول اطمینان از ترمیم، پاکی و نظافت وسایط و حاضر بودن دریوران.
  7. تنظیم ترانسپورت برای حمل و نقل مامورین به استقامت های مختلف جهت انسجام بهتر امور.
  8. کنترول و وارسی از توظیف وسایط وزارت غرض اجرأ امور رسمی خارج از وزارت.
  9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1.درجه تحصیل

o      داشتن سند تحصیلی از انستیتوت میخانیکی کابل رشته موتر

2.تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      داشتن یک سال تجربه کار ی مرتبط به وظیفه

3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o      آشنائی با پروگرام های کمپیوتر(ورد و اکسل)

o      توانائی در اداره ، مدیریت و ارتباطات


Job Keywords:

7
This job is expired

Attachments:

چک لست تسلیم دهی فورم.pdf
فورم نهایی درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت اطلاعات و فرهنگ.pdf