بست 4 مدیر پروژه، آمریت نظارت ازپروژه های سرک، کانال و پارک ها

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 4070
Date Posted:Jul 10, 2019
Reference:KM-HR-11
Closing Date:Jul 20, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:15
Gender:Any
Functional Area:Civil Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 - 5 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است


Job Summary:

مدیریت و نظارت پروژه های زیربنایی شاروالی کابل


Skills Required:

Custom Expert

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

1.     ایجاد ارتباطات با مراجع مربوطه داخلی و بیرونی

2.     ترتیب پلان کاری پروژه

3.     بررسی و تاییدی پلان های ترتیب شده و توسط قراردادی ها

4.     پیگیری از ترتیب پلان ها و دیزاین های مربوط به پروژه

5.     پیگیری مراحل استملاکی

6.     پیگیری پروسه تدارکاتی (قرارداد)

7.     تکمیل چک لیست آغاز کار پروژه

8.     ایجاد ارتباطات و هماهنگی با قرارادادی

9.     تضمین کیفیت فعالیت های پروژه

10. طی مراحل درخواست های پولی (انویس) قراردادی

11.  ترتیب راپورهای روزمره، هفته وار، و ماهوار پیشرفت فعالیت پروژه

12. تدویر جلسات همآهنگی

13. تکمیل چک لیست ختم پروژه


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.


1.     درجه تحصیل:

o      لیسانس انجنیری در بخش های سیول ویا سرک سازی به درجات بالاتر تحصیلی ترجیح داده میشود.


2.      تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):

o   پنج سال تجربه کاری در بخش های کنترول کیفیت در ادارات تخنیکی ومسلکی و حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط در ادارات دولتی بطوررسمی الزامی میباشد.


3.     مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

o   داشتن مهارت هاي اساسي مسلکی و تخنیکی در بخش سرک سازی و استفاده ازبرنامه های كمپيوتری مطابق اهداف کاری و لسان انگلیسی.


Job Keywords:

KM
This job is expired