بست 4 مدیر قیمت گذاری ناحیه چهاردهم

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 781
Date Posted:May 16, 2019
Reference:KM-TF-08
Closing Date:May 25, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Administrative
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است

Job Summary:

مدیریت امورقیمت گذاری ملکیت های دولتی ،خصوصی واشخاص انفرادی درمطابقت قانون ومعیارهای ساختمانی .

Skills Required:

Custom Expert

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:


 .3       مهارت های دیگر(كورس های كوتاه مدت، آموزش داخل خدمت وغیره)

o      داشتن مهارتهای مسلکی

o     توانائی ومهارت درامورانجینری

o     استفاده درست از پروگرام های كمپیوتر (انجینری ، ورد و اكسل)

o     تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور وبلدیت به زبان انگلیسی 

Duties & Responsibilities:

1.     طرح وترتیب پلان مدیریت عمومی قیمت گذاری درمطابقت به پلان آمریت املاک غرض انسجام وهماهنگی دراجراات وتحقق به موقع اهداف و برنامه های اداره.

2.     مدیریت کارکنان تحت اثربه منظورحصول اطمینان ازاستخدام ، آموزش و اجراات شان .

3.     بررسی قیمت گذاری های صورت گرفته از جایدادهای رهایشی ، تجارتی و دولتی برای اخذ محصول شهری واجرای قباله جات.

4.     ارائه گزارشات مسلکی به آمربخش در رابطه به جایدادهای قیمت گذاری شده و ملکیت هائیکه که دارای معضله اند جهت اخذ هدایت وتطبیق قانون

5.     کنترول ازقیمت گذاری های ساحات رهایشی ، تجارتی ودولتی غرض حصول اطمینان درشفافیت اجراات.

6.     وارسی از صدوراسناد ملکیت های قیمت گذاری شده به مدیریت عمومی ملکیت ها غرض اجراات بعدی.

7.     رهنمائی کارکنان تحت اثر دراموراداری ،تنظیم اسناد وتهیه وارسال گزارشات به مقامات مربوطه

8.     تثبیت آن عده ملکیت های دولتی وشخصی دراثنای قیمت گذاری که در تصرف اشخاص قرار داشته به شعبات ذیربط غرض اتخاذ تصمیم .

9.     تأمین ارتباط وهماهنگی با ریاست های ذیربط جهت همکاری درامورملکیتی واستملاک جایداد های دولتی ،خصوصی واشخاص انفرادی.

10.  مراقبت ازتطبیق برنامه های شاروالی درمطابقت به پلانهای شهری واتخاذ تصمیم درامر تحقق آن.

11.  ارائه طرح ها و پیشنهادات مؤثر و قابل تطبیق به اداره مربوط غرض رفع مشکلات وظیفوی وتحقق برنامه ها.

12.  اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف وخط مشی اداره سپرده میشود .

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

      

  تحصیلات و تجارب:

 

.1       حداقل درجه تحصیل

o    حد اقل داشتن سند لیسانس در رشته های انجنیری سیول، ساختمان و مهندسی به دارنده تحصیلات بالاتر ارجحیت داده میشود.

 .2       تجارب لازم (نوع و مدت زمان تجربه)

o     داشتن حد اقل دوسال تجربه کاری بطور رسمی در ادارات دولتی الزامی میباشد.

Job Keywords:

KM

Submission Guideline:

درخواست کننده گان میتوانند خلص های سوانح(CV) خویشرا ضم اسناد تحصیلی به ایمیل آدرس(kabulmunicipalityhr@gmail.com) بفرستند، برای بست های 4 و 3 حداقل دوسال تــــــــــجربه کاری ( بطوررسمی در ادارات دولتی) الزامی میباشد، ازارسال اسناد تجارب کاری در ادارات خصوصی و قرار دادی خود نمایند، برای بست های پنچ و پاینترین از آن نیاز به ارسال اسناد تجارب کاری نیست.

• کاندیدان صرف اسناد آخرین درجه تحصیلی خویش را ارسال نمایند

• کاندیدان حد اکثر یک بست را انتخاب کرده میتوانند.

Submission Email:

  kabulmunicipalityhr@gmail.com