بست 4 مدیرعمومی اطلاع رسانی ودیتابیس / ریاست دفتر

  وزارت اطلاعات وفرهنگ
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 762
Date Posted:Aug 4, 2019
Reference:15-01-90-36
Closing Date:Sep 10, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Procurement
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت اطلاعات وفرهنگ:

Founded:  

اهداف وزارت اطلاعات وفرهنگ: وزارت اطلاعات وفرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید. 1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات ازطریق رسانه های همگانی (اخبار ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون وآژانس های خبری ) به مردم. 2. درعرصه فرهنگ : معرفی آثار باستانی ، آبدات تاریخی ، موزیم ملی، کتابخانه های عامه ، آرشیف ملی وسایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی وبین المللی وتوسعه ، حفاظت وحراست ازآنها. 3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری ازطریق تیاتر ، فلم ، موسیقی ، نگارستان مل ومرکزآموزشی غلام محمد میمنگی وتقویت همه این ساحات . 4. درعرصه توریزم :جهانی ساختن فرهنگ وتاریخ افغانستان توسط توریزم وکوشش برای جلب سیاحین ازطریق معینیت گرحندوی نقش اساسی دربالا بردن عاید ملی وفقرزدائی ازطریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت وصنایع دستی. 5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان وتشویق آنها در عرصه های مختلف درمرکز وولایات. همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

Job Summary:

هدف وظیفه: بروز سازی وقایع مربوط به خبرنگاران در سطح کشور تأمین ارتباط و دعوت رسانه های تصویری و چاپی در محافل ، کنفرانس ها ، سیمینارها ،گردهمائی های اجتماعی ، مدنی به منظور انعکاس آن در رسانه های مربوطه شان 


Skills Required:

Class Management

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

1.     مهارت هاي ديگر( كورسهاي كوتاه مدت ، آموزش هاي داخل خدمت و غيره....)

2.     تسلط / بلدیت کامل به یکی زبان‌های رسمی کشور (دری و پشتو ) و بلدیت بزبان انگلیسی

3.     داشتن مهارت‌های کمپیوتری مرتبط بوظیفه


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی

1.     ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛

2.  اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های بخش مربوطه.

3.  ایجاد و انکشاف دیتابیس برای ژورنالیستان جهت شناسایی هویت خبرنگاران و نظارت از تاریخ ختم کارت خبرنگاری

4.  ثبت رویدادهای بدرفتاری موارد خشونت در برابر خبرنگاران موارد قتل وارایه اطلاعات در پیوند به خبرنگاران به متقاضیان اطلاعات.

5.  جمع آوری و ثبت نام و مشخصات خبرنگاران ملی، آزاد و خارجی با تفکیک جنسیت در سطح کشور.

6.  تهیه وترتیب دیتابیس مکمل از رسانه های فعال دولتی وخصوصی ونهادهای فرهنگی به منظور دعوت شان درمحافل .

7.  دیزاین کارت های خبرنگاری وتوزیع آن برای خبرنگاران داخلی وخارجی جهت شناخت هویت انها .

8.  اطلاع رسانی به رسانه ها و نهادهای فرهنگی از کنفرانسها و محافل که در مرکز بین المللی مطبوعات دایر میگردد.

9.  تأمین ارتباط به بخش امنیتی اداره جهت آگاهی دهی شان از تدویر برنامه ها درتالار مطبوعاتی و اتخاذ تدابیرامنیتی.

10. تهیه و ترتیب گزارش از کنفرانسها و محافل داخل مرکز بین المللی مطبوعات جهت ارائه آن به ویب سایت وزارت.

11. ترتیب وتنظیم پیشنهادات، مواد مورد ضرورت چاپ ٌ دیزاین کارت خبرنگاری ووسایل الکترونیکی چاپ کارت .

12. رهنمایی خبرنگاران در بخش های مربوطه به منظور اطلاع رسانی بهتر و جلوگیری از سرگردانی خبرنگاران.

13. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه.

14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های ژورنالیزم و ارتباطات (بخش رادیو و تلویزیون)، به درجه بالاتر تحصیلی ارجحیت داده می شود.

2.     تجربه کاری مرتبط ( یکسال        ) 


Job Keywords:

5
This job is expired

Attachments:

چک لست تسلیم دهی فورم.pdf
فورم نهایی درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت اطلاعات و فرهنگ.pdf