بست 4 مدیریت عمومی ملکیت ها ریاست ناحیه 14

  شاروالی کابل
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 787
Date Posted:Nov 10, 2019
Reference:km-hr-155
Closing Date:Nov 15, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Management
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است


Job Summary:

هدف وظیفه: مدیریت امور ثبت ، نگهداری دفاتراملاکی ، استملاک ملکیتها درسطح نواحی طبق قانون ، مقررات و طرزالعمل های نافذه


Skills Required:

Administrative

Duties & Responsibilities:

1.     طرح وترتیب پلان آمریت عواید در مطابقت به پلان عمومی عوایدی به منظور انسجام و تحقق به موقع هدف داده شده

2.     مدیریت حفظ و مراقبت از دفاتر املاکی ملکیت های پلانی وغیرپلانی ، اسرار و محرمیت دفاتــر به منظور تأمین مصؤنیتهای ملکیت هــای دولتــی و خصوصی.

3.     نظارت از صورت اجرای تصادیق املاکی برای ادارات و اشخاص انفرادی برویت دفاتر به منظورخرید و فروش جایدادهای شخصی ودولتی .

4.     ملاحظه و تائید تصادیق املاکی که به اساس تقاضای کتبی اشخاص عنوانی ناحیه برویت دفاتراملاکی طبق قانون و پروسیجر اداره، صورت گرفته است.

5.     کنترول ازثبت قباله های شرعی خرید و فروش املاک فورمه های قیمت گذاری ملکیت ها به دفاتراملاکی درهماهنگی با ریاست ملکیت ها غرض حصول اطمینان .

6.     حصول اطمینان ازثبت فورمه های قیمت گذاری ملکیت ها به منظور اخذ محصول صفائی وارسال آن به مدیریت تحصیل صفائی غرض پرداخت بانکی بحساب شاروالی کابل .

7.     تثبیت ساحات استملاکی طبق پلان شهری که تا هنوزدرتصرف مالکین آنها قراردارد غرض اخراج ازتصرف مالکین آنها

8.     اطلاع کتبی به مدیریت کرایه جات دررابطه به ملکیت های استملاک شده که توسط اشخاص استفاده میشوند.غرض اخذ کرایه .

9.     مراقبت ازتطبیق برنامه های شاروالی درمطابقت به پلانهای شهری واتخاذ تصمیم درامر تحقق آن.

10. ارائه طرح ها و پیشنهادات مؤثر و قابل تطبیق به اداره مربوط غرض رفع مشکلات وظیفوی وتحقق برنامه ها.

11. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه جهت آگاهی از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.

12. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.

13. ارزیابی اجراات کارمندان تحت اثر در مطابقت با قانون در هماهنگی با ریاست منابع بشری.

اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف وخط مشی اداره سپرده میشود .

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

·        حداقل لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد، اداره و تجارت، حقوق ، اداره عامه ، اداره و پالیسی عامه و یا انجنیری(سیول) و به دارندگان تحصیلات بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

 .2تجارب لازم (نوع و مدت زمان تجربه)

o      حد اقل دو سال تجربه در دارات دولتی الزامی میباشد

 .3مهارت های دیگر(كورس های كوتاه مدت، آموزش داخل خدمت وغیره)

o       داشتن مهارتهای مسلکی

استفاده درست از پروگرام های كمپیوتر ( ورد و اكسل)

o      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور وبلدیت به زبان انگلیسی 


This job is expired