بست 5 عضو مدیر هوتل ها و رستورانت ها بند قرغه

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1246
Date Posted:May 16, 2019
Reference:KM-TF-10
Closing Date:May 25, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Administrative
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:Fresh
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است

Job Summary:

 تطبیق پلان های عوایدی، تطبیق پلان های نظارتی از جمع آوری عواید و اجرای امور مربوط به اوامر در بخش های عواید بند قرغه.

Skills Required:

Custom Expert

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

تحصیلات و تجارب کاری:

·      داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های اقتصاد، اداره و تجارت، پالیسی عامه، اداره عامه به دارندگان درجه بالاتر ارجحیت داده میشود

·      به دارندگان تجربه کاری ارجحیت داده میشود

Duties & Responsibilities:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه، ربعوار، و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف اداره.

2.    نظارت از توزیع تکت های عوایدی

3.    همکاری در کنترول و مراقبت از اجراات در مورد تحقق پلان های عوایدی، بازاریابی جهت بلند بریدن عواید بند قرغه

4.     همکاری ترتیب پلان های عوایدی، بازاریابی جهت ارتقای کمی و کیفی پلان های عوایدی

5.    همکاری در ایجاد هماهنگی لازم با سکتور امنیتی و کشفی جهت فرآهم آوری تسهیلات برای باز دیدکنندگان و مراجعین و همچنان جمع آوری عواید

6.    همکاری در جالب سکتور خصوصی در امر تشویق سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف غرض بلندبردن عواید اداره و فرآهم آوری تسهیلات

7.    ایجاد فضای سالم کاری، نظم و دسپلین و فرآهم آوری تسهیلات کاری

8.    ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت به مقام ذیصلاح بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.

9.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:


مهارت های لازم


·      تسلط کامل به یکی از زبانهای رسمی کشور (دری یا پشتو) و بلدیت به زبان انگلیسی

·      آشنایی با نرم افزارهای و برنامه های کمپیوتر مطابق به نیاز و مرتبط به وظیفه

Job Keywords:

KM
This job is expired