بست 5 مدیریت منابع بشری ریاست عمومی کار و حفظ و مراقبت

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 878
Date Posted:Jul 10, 2019
Reference:KM-HR-10
Closing Date:Jul 15, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Administrative
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است

Job Summary:

مدیریت و برنامه ریزی امور استخدام و سوانح کارکنان ریاست عمومی کار، حفظ و مراقبت با در نظرداشت قوانین، مقررات و طرزالعمل های مربوطه به منابع بشری. 

Skills Required:

Custom Expert

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

1.  ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان ریاست منابع بشری به منظور نیل به اهداف تعین شده.

2.  مدیریت و نظارت از اجراات کارکنان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از اجراات مؤثر، رشد و آموزش آنها.

3.  اتخاذ تصامیم لازم در جهت تحقق اهداف اداره دررا ستای تسریع روند استخدام افراد شایسته و کارا در شاروالی کابل.

4.  ارائه مشوره های مسلکی و تخصصی به کمیته استخدام داخلی اداره پیرامون استخدام و جذب کارکنان

5.  نظارت از تطبیق رهنمود ها و پالیسی های استخدام در ساحه مربوط جهت دست یابی به نتایج متوقعه.

6.  نظا رت و حصول اطمینان از ارزیابی واجراات سوانح کارکنان

7.  نظارت از امور حاضری و حصول اطمینان از حضور کارکنان

8.  توضیح رهنمود ها در رابطه به اجرا و تطبیق موثر استخدام، انتخاب، جابجایی، تعیینات و تبدیلی جهت اطمینان از تطبیق قوانین و پالیسی های مربوطه.

9.   اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

1. درجه تحصیل

o      حد اقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت منابع بشری به درجه تحصیلی بالاتردر رشته های فوق ترجیح داده میشود.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      به دارندگان تجربه کاری ارجحیت داده میشود

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o      توانائی مدیریتی ، کنترول، گزارشنویسی و ارتباطات

o      بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی کشور(دری و پشتو) 

o      آشنائی با پروگرام های کمپیوتر (ورد ، اکسل)


Job Keywords:

KM
This job is expired