بست 6 عضو عواید مدیریت بند قرغه

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1400
Date Posted:May 16, 2019
Reference:KM-TF-11
Closing Date:May 25, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Administrative
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:Fresh
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است

Job Summary:

جمع آوری عواید از بخش های عوایدی بند قرغه مطابق پلان 

Skills Required:

Custom Expert

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه، ربعوار، و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف اداره.

2.    جمع آوری عواید از بخش های متخلف عوایدی

3.    ایجاد دفتر ثبت عواید و درج معلومات عوایدی

4.     همکاری با مدیر بخش چهت ایجاد سهولت 

5.    حفظ و مراقبت اثاثیه و لوازم دفتر

6.    نظارت از امور عوایدی سکتور خصوصی حسب موافقنامه و قرارداد ها

7.    ایجاد فضای سالم کاری، نظم و دسپلین و فرآهم آوری تسهیلات کاری

8.    تامین روابط نیک و حس اخلاق با مراجعین

9.    ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت به مقام ذیصلاح بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.

10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات و تجارب کاری:

·      داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های اقتصاد، مدیریت عمومی، اداره و تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه،حقوق و علوم سیاسی و سایر علوم اجتماعی به دارندگان درجه بالاتر ارجحیت داده میشود

مهارت های لازم

·      حسن سیرت و اخلاق نیک، قدرت افهام و تفهیم

·      تسلط کامل به یکی از زبانهای رسمی کشور (دری یا پشتو) و بلدیت به زبان انگلیسی

·      آشنایی با نرم افزارهای و برنامه های کمپیوتر مطابق به نیاز و مرتبط به وظیفه

Job Keywords:

KM
This job is expired