بست 6 عضو صفایی جایداد ها ناحیه چهاردهم

  شاروالی کابل
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 825
Date Posted:May 15, 2019
Reference:KM-TF-03
Closing Date:May 25, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Administrative
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است

Job Summary:

سازماندهی وتنظیم امور جمع آوری محصول صفایی جایدادهای شخصی مطابق به قانون ،مقررات ولوایح منظورشده . 

Skills Required:

Custom Expert

Duties & Responsibilities:

1.      ترتیب پلان کاری مربوط درمطابقت به پلان عمومی تحصیل صفائی جهت حصول به موقع ومنظم محصول صفائی جایداد ها.

2.      توزیع فورمه های محصول صفایی جاید ادهای پلانی وغیر پلانی برای مالکین جایدادهای شخصی غرض حصول محصول صفائی و تهجائی.

3.      ثبت فورمه های قیمت گذاری وثبت ومعامله آویزهای بانکی ازدرک محصول شهری به دفاترمربوط غرض انسجام اموراداری

4.      تحصیل محصول شهری وقیمت کتابچه آن ازمالکین طبق قانون ،مقررات ولوایح منظورشده .

5.       نقل دفاترتحصیل صفایی برای سال جدید برای حصول محصول درمطابقت به آن.

6.      ترتیب وتوزیع کتابچه های محصول صفایی برای ملکیت های شخصی غرض ثبت اندازه محصول شهری و تحویلی به بانک.

7.      ترتیب دفاتر آویزهای بانکی ، محصول شهری غرض ثبت جایدادها طبق نظرانجینران قیمت گذاری وتحصیل محصول صفایی.

8.      ترتیب گزارشات جمع آوری محصول شهری برویت دفاتر و آویزهای بانکی و ارائه آن به آمرعواید جهت اتخاذ تصمیم.

9.      ارائه مشوره های سودمند و مؤثر به اداره مربوط غرض رفع مشکلات وظیفوی وبهبود درتحصیل محصول صفایی.

10.   اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره سپرده میشود .

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

1.      حداقل درجه تحصیل

·        حد اقل داشتن درجه تحصیلی لیسانس در رشته های اقتصاد، اداره و تجارت به درجات تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

2.      مهارت های دیگر(كورس های كوتاه مدت، آموزش داخل خدمت وغیره)

·        توانائی درامورمالی .

·        استفاده درست از پروگرام های كمپیوتر (ورد و اكسل)

·        تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور وبلدیت به زبان انگلیسی 

This job is expired