بست 8 عضو تنظیف ناحیه چهاردهم

High School   Kabul, Afghanistan Full Time 446
Date Posted:May 15, 2019
Reference:KM-TF-06
Closing Date:May 25, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Administrative
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:Fresh
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است

Job Summary:

تطبیق وسازماندهی برنامه های تنظیفاتی درساحات ناحیه مربوط طبق پلان مطروحه.

Skills Required:

Custom Expert

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

1.     ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان عمومی به منظورانسجام ،هماهنگی وتحقق اهداف وبرنامه های تنظیفی درناحیه.

2.     توظیف کارگران تنظیفی در ساحات و محلات حسب هدایت مدیربخش به هدف پاک کاری سرک ها، جوی ها، جاده ها و اماکن عمومی.

3.     تنظیم و کنترول حاضری پرسونل تنظیفاتی در محلات تعین شده غرض تأمین دسپلین کاری وتطبیق مؤثربرنامه های تنظیفاتی درمحلات .

4.     تهیه ودراختیارقراردادن وسایط ، وسایل ،مواد سوخت وابرازکاری برای پرسونل تنظیفاتی غرض جمع آوری وانتقال زباله ها درجا های تعین شده .

5.     پیشبرد اموراداری وترتیب راپور حاضری پرسونل تنظیفاتی غرض ارسال به مدیریت معاش جهت اجرای حقوق ماهوارشان.

6.     کنترول و مراقبت از زباله دانی ها در محلات و ساحات مسکونی غرض جلوگیری ازآلوده گی محیط و ممانعت ازمواشی در محل تخلیه زباله ها.

7.     ترتیب پروگرام کاری پرسونل تنظیفاتی درمحلات مربوط ناحیه وسایرساحات حسب لزوم دید ریاست ناحیه.

8.     تنظیم امور حفظ ونگهداری وسایل وافزارکاری پرسونل تنظیفاتی غرض تأمین نظم وجلوگیری ازاتلاف آنها.

9.     ارائه مشوره های مؤثر در رابط به بهبود امور تنظیفاتی به اداره مربوطه غرض بهترشدن امور.

10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

1.     درجه تحصیل

·        حد اقل بکلوریا به درجه تحصیلی بالاتر ترجیح داده میشود.

2.     مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

·        مهارتهای اداری و مفاهمه

Job Keywords:

KM

Submission Guideline:

• درخواست کننده گان میتوانند خلص های سوانح(CV) خویشرا ضم اسناد تحصیلی به ایمیل آدرس(kabulmunicipalityhr@gmail.com) بفرستند، برای بست های 4 و 3 حداقل دوسال تــــــــــجربه کاری ( بطوررسمی در ادارات دولتی) الزامی میباشد، ازارسال اسناد تجارب کاری در ادارات خصوصی و قرار دادی خود نمایند، برای بست های پنچ و پاینترین از آن نیاز به ارسال اسناد تجارب کاری نیست.

• کاندیدان صرف اسناد آخرین درجه تحصیلی خویش را ارسال نمایند

• کاندیدان حد اکثر یک بست را انتخاب کرده میتوانند.

Submission Email:

  kabulmunicipalityhr@gmail.com