بست اول رئیس کار، حفظ و مراقبت، شاروالی کابل

  شاروالی کابل
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 870
Date Posted:Nov 10, 2019
Reference:km-hr-156
Closing Date:Nov 15, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Management
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:4 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است

.

Job Summary:

هدف وظیفه: کنترول ونظارت ازتطبیق پالیسیها وبرنامه هادرامور حفظ ، مراقبت ، کار ، مالی واداری مطابق اهداف تعین شده.


Skills Required:

Leadership Skills

Duties & Responsibilities:

1.     ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه درمطابقت به پلان کاری وزارت جهت حصول اهداف پلانی.

2.     ارایه نظریات وپیشنهادات به مقام شاروالی برمبنی تحقق پلان های منظورشده عادی وانکشافی بمنظور دستیابی به اهداف دارای اولویت.  

3.     ارائه طرح تحقیق شده علمی غرض غنامندی پالیسی ها وستراتیژیک پلان شاروالی کابل وصرفه جوئی منابع مالی درتطبیق پروژه ها .

4.     کنترول ونظارت ازتطبیق پلانهای او برنامه ها کاری مطابق پالیسی های مربوط بمنظور تهیه راهکارعملی پلانهای منظور شده طویل المدت، میان مدت و کوتاه مدت.

5.     طرح رقم نسبی ضرورت مالی پروژه های شامل پلان کاری واولویت بندی پروژه ها درهمآهنگی باریاست های شامل تشکیل غرض تطبیق پلان حفظ ، مراقبت و کاربطور مؤثر.

6.     طرح پلان عملی ریشه یابی علل وعوامل پیرامون وضع موجود حفظ ومراقبت پروژه های تطبیق شده شهری غرض دریافت نواقص و کاستی ها و اتخاذ   برنامه های تدابیری اصلاحی و ترمیماتی.

7.     کنترول ونظارت ازتحقق تدویر ورکشاپ ها و کورس های آموزشی در هماهنگی با نهاد های ذیدخل جهت ارتقای ظرفیت پرسونل وبلدیت با ماشین آلات جدید.

8.     ارزیابی کیفیت  کار ساحوی مطابق نورمهای معینه انجنیری وعملکرد حفظ ، مراقبت و کار بمنظور ارتقای سطح مؤثریت تطبیق پلان مطروحه.

9.     ارایه معلومات، ارقام و دست آورد های تطبیق پلانهای منظور شده ریاست عمومی حفظ ومراقبت ،کار از طریق   سیستم معلوماتی مؤثربرای جوانب ذیدخل جهت آگاهی از عملکرد واجراات.

10. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثرحفظ ومراقبت ، کاربمنظورتطبیق پلانهای داده شده .

11. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات، مطابق قوانین و اهداف اداره سپرده میشود جهت تسریع اجراات.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

1.      درجه تحصیل:

o      لیسانس انجنیری به درجات تحصيلي بالاتر ترجيح داده ميشود.


2.      تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):

o      چهارسال مرتبط بوظیفه.

3.      مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

داشتن مهارتهای  مدیریت واداره ، پلانگذاری اساسی، طرح اهداف سترتیژک ،ارتباطات ومفاهمه و استفاده از برنامه های کمپیوتری مرتبط به وظیفه و لسان انگلیسی .

This job is expired