داکتر صحت روانی

  Ministry of Public Health
Master's Degree   Multi City Full Time 302
Date Posted:Aug 1, 2019
Reference:000
Closing Date:Aug 8, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical,Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

§        تشخيص احتمالي و به وقت، تداوي وتعقيب مريضان داخل وخارج بستر بشمول رجعت دهي مناسب به متخصصين رشته مربوطه ميباشد

هماهنگي در رجعت دهي به کلينک هاي اساسي و کلينک هاي جامع

Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

1.       اجرای وظیفه برای وزارت صحت عامه در ساعات رسمی

2.       اشتراک در راپور صبحانه دوکتوران و متخصصین

3.       مباحثات علمی و فنی در جریان راپور و ویزت.

4.       داراي شايستگي کافي در تطبيق مجموعه اساسي خدمات صحي براي شفاخانه ها(EPHS) و انجام وظايف مطابق لايحه و مقررات شفاخانه

5.        اخذ و نوشتن تاريخچه مريضان و ارائه اسناد کتبي معاينات فزيکي، لابراتواري، و راديولوژي مطابق رهنمود و فارم هاي مربوطه

6.       اشتراک فعال در طرح وتطبيق پروگرام هاي آموزشي (ترننگ داخل خدمت ) مختلف داخل وخارج شفاخانه

7.       آماده گي وتوانائي در پاسخدهي واقعات عاجل در شفاخانه وخارج از شفاخانه

8.       اجراي نوکريوالي در سرويس مربوطه و سرويس عاجل مطابق لست تهيه شده از طرف اداره شفاخانه 

9.      تطبيق و مراعات نمودن جدي ستندرد هاي تعين شده در بخش مر بوطه ،اشتراک فعال در ارزيابي ستندرد هاي تعين شده وتهيه پلان کاري

10.   سهمگیری در تهیه و ارائه کنفرانس های علمی برای دوکتوران.

11.   اجرای وظایف دیگری که از طرف اداره شفاخانه سپرده میشود.(این وظایف ممکن در داخل OPD ویا در بخش های دیگر شفاخانه باشد)


Job Location:

Afghanistan, Baghlan, Ghor

Qualifications:

  • فارغ فاکولته طب (MD)  يکي از فاکولته هاي طب معتبر کشور
  • داراي مهارت کافي مسلکي و مشوره و آموزش مريضان و مراجعين مربوطه
  • شخصيت نيک ، مهربان وصادق
  • تسلط به زبانهای ملی
  • حد اقل یکسال تجربه کاری در بخش صحت روانی و یا حد اقل یکماه کورس صحت روانی را گرفته باشد


مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

Job Keywords:

داکتر صحت روانی
This job is expired