داکتر طب باریکی آب

  Ministry of Public Health
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 406
Date Posted:Jan 23, 2020
Reference:داکتر طب باریکی آب
Closing Date:Feb 6, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Male
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Consultant
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto

About Ministry of Public Health:

Founded:  

پروژه عرضه خدمات صحی عودت کننده گان تحت چتر ریاست عمومی وقایه و کنترول امراض وزارت صحت عامه برای عودت کننده گان ازطریق کلینیک های ثابت عرضه خدمات صحی مینماید . این اداره از بدو تأسیس خویش در بخش صحت فعالیت نموده ، هدف پروژه عبارت از بهبود حالت صحی فامیلهای عودت کننده گان از طریق عرضۀ خدمات اساسی صحی بخصوص به افراد بی بضاعت و محروم خدمات صحی میباشد. 

Job Summary:

بهبودبخشیدن حالت صحی مریضا ن با عر ضه نمودن خدمات صحی معیاری موثر.

Duties & Responsibilities:

 • مراعات نمودن اخلاق طبابت.
 • تهیه راپور فعالیت ماهوار MAR به مسئول HMIS.
 • معاینه کردن مریضان سراپا مطابق تقسیم اوقات.
 • اخذ تاریخچه معیاری به صورت درست تجویز نسخه برای مریضان مطابق به رهنمود های وزارت صحت.
 • دادن مشوره وآگاهی صحی به مریضان سراپا.
 • رجعت دادن مریضان زنانه سن باروری به شعبه واکسین.
 • دقت کردن به مریضان عاجل.
 • راجستر کردن مریضان به شکل درست آن.
 • تجویز کردن معاینات لازم ومربوط به تشخیص موقتی.
 • دادن تعلیمات صحی مربوطه به مریضان.
 • در وقایه انتان سهم بارز داشته وبا کمیته وقایه انتان همکاری متداوم نماید.
 • تطبیق نمودن ستندردهای وزارت صحت عامه.
 • درنظرگرفتن حفظ الصحه فردی واجتماعی.
 • اشتراک فعال در طرح و تطبیق پروگرام های آموزشی.
 • بلند بردن وارتقائ ظرفيت کاري مطابق رهنمودهاي ملي.
 • مطابق پلان ترتیب شده سهم گیری فعال درتدویر کنفراس های علمی و کیس پریزنتیشن
 • مراعات نمودن یونیفورم طبی در اوقات کاری.
 • اشتراک فعال در ارزیابی ربع وار استندرد های تعین شده و تهیه پلان کاری.
 • ترویچ معلومات صحی وقایوی وضروری مهم (Preventive and promotion) به مریضان.

Job Requirement:

 • فارغ یکی از فاکولته ها طبی کشور که مورد قبول وزارت تحصیلات عالی باشد.
 • داشتن حداقل دو سال تجربه کاري
 • داراي مهارت کافي مسلکي و مدیریتی.


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired