دریور

  Ministry of Public Health
Non Educated   Kabul, Afghanistan Full Time 393
Date Posted:Aug 1, 2019
Reference:دریور
Closing Date:Aug 14, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Consultant
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:  

پروژه عرضه خدمات صحی عودت کننده گان تحت چتر ریاست عمومی وقایه و کنترول امراض وزارت صحت عامه برای عودت کننده گان ازطریق کلینیک های ثابت عرضه خدمات صحی مینماید . این اداره از بدو تأسیس خویش در بخش صحت فعالیت نموده ، هدف پروژه عبارت از بهبود حالت صحی فامیلهای عودت کننده گان از طریق عرضۀ خدمات اساسی صحی بخصوص به افراد بی بضاعت و محروم خدمات صحی میباشد. 


Job Summary:

راندن و محافظت به موقع و درست از وسايل ترانسپورتي پروژه.

Duties & Responsibilities:

 • راندن وسايل نقليوي (موتر) مربوط پروژه که در جمع دریور سجل گردیده باشد (راندن سایر وسایط نظربه هدایت مدیراداری)
 • متابعت از تقسيم اوقات معين وظيفوي که توسط مدير اداري ترتيب مي شود
 • محافظت واسطه ترانسپورتي مربوطه
 • اجراي اقدامات محافظتي و ترميماتي وسايل نقليه مطابق به رهنمود
 • داشتن همه وقت لاگ بوک در وسيله نقليه رسانیدن کیلومتر دران واخذ امضا امر سیت بعداز انجام وظیفه
 • مراعات پاليسي وقايه انتان در پروژه
 • اطلاع به موقع به مدیریت اداری درمورد عوارض تخنیکی موترمربوطه
 • مطلع نمودن مدیریت اداری در صورتیکه ازموتر استفاده غیر رسمی صورت گیرد


Job Requirement:

 • داشتن لايسنس درايوري قابل اعتبار
 • داشتن تجربه حد اقل سه ساله در درایوری
 • تسلط داشتن با زبان هاي محلي
 • داشتن شهرت نیک صادق وامانت دار
 • تسلط داشتن با زبان هاي محلي
 • داشتن شهرت نیک صادق وامانت دار


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired