دریور

  Supreme Audit Office (اداره عالی تفتیش)
Non Educated   Kabul, Afghanistan Full Time 568
Date Posted:Jul 14, 2020
Reference:N/A
Closing Date:Jul 25, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:8
Gender:Any
Functional Area:Transportation
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Supreme Audit Office (اداره عالی تفتیش):

Founded:

اداره عالي تفتيش، به عنوان عاليترين نهاد بازرسي كننده امورمالي و حسابي در سطح كشور، عمري به درازاي حدود يك قرن دارد. اين اداره عاليترين مرجع تفتيش بوده كه بر اساس نظامنامه و تشكيلات اساسيه دولت افغانستان در سال 1300 هجري خورشيدي تحت عنوان "ديوان سنجش" ايجاد گرديد. اين اداره در بستر زمان به نامهاي مختلف ياد و سير تكاملي خويش را به درازاي يك قرن پيموده است. تا اينكه در سال 1398 هجري خورشيدي بر اساس فرمان رئيس جمهور اسلامي افغانستان يكبار ديگر به نام "اداره عالي تفتيش" مسمي گرديد. اخيراً در اثر سعي و تلاش هيئت رهبري اين اداره تغييرات بنيادي و اساسي در تشكيل اين اداره رونما گرديده است كه پس از اخذ منظوري مقام عالي رياست جمهوري قابل تطبيق ميباشد. تشكيل اين اداره طوري است كه رئيس اداره عالي تفتيش در ساختار اداره بست خارج رتبه و در رأس آن رئيس اداره عالي تفتيش قرار دارد، داراي دو معاونيت دربستهاي مافوق به نامهاي معاونيت تفتيشهاي مالي و رعايت قوانين و معاونيت مالي واداري ميباشند. 


Job Summary:

هدف وظیفه: پیشبرد امور حمل و نقل کارکنان اداره مربوطه در اوقات معینه.


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.       حصول اطمینان کامل از فعال بودن وسایط نقلیه مطابق به سجل که به وی محول میگردد.

2.       استفاده درست و مسئولانه از وسایط نقلیه مربوطه جهت حفظ، نگهداری و جلوگیری از فرسایش و استهلاک قبل از وقت آن.

3.       پیروی از همه قوانین ترافیکی در جریان رانندگی به منظور جلوگیری از حوادث ترافیکی.

4.       توقف و پارک نمودن وسایط بعد از ختم وظایف رسمی در محل معین جهت جلوگیری از بی نظمی در صحن اداره مربوطه.

5.        تحویل و اعاده پرزه جات داغمه وسایط که تجدید میگردد غرض طی مراحل و اجراأت بعدی آن.

6.       حفظ اسناد مربوطه مانند جواز سیر، لایسنس و کتابچه گردش جهت تنظیم بهتر امور دریوری شان.

7.     ارایه گزارش نیازمندیهای وسایط مانند روغنیات، پرزه جات و غیره به مدیریت ترانسپورت غرض اکمال و فعال  بودن وسایط.

8.       رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.

  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7و 8قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

1-  داشتن سند فراغت از مراکز آموزشی فنی و حرفوی.

تجربه کاری:

2-  داشتن تجربه کاری برای احراز این بست نیاز نمی باشد.

مهارت های لازم:

3-  توانایی انجام وظایفه را داشته باشد.

4-  توانایی خواندن و نوشتن را داشته باشد.

5-  آشنایی در مورد چگونگی مراقبت و استفاده از وسایل و ابزار .

موارد تشویقی:

6-  موارد تشویقی برای طبقه اناث و اشخاص دارای معلولیت مطابق طرزالعمل استخدام و رهنمودهای نافذه تطبیق میگردد.


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

فورم نهایی درخواستی بست های خدمات اداره عالی بررسی.pdf